Privātuma politika

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DUO AG", registrācijas numurs: 40003623373, juridiskā adrese: Rīga, Vienības gatve 83a - a, LV-1004 (turpmāk tekstā - Duo AG) ir uzņēmusies pienākumu aizsargāt klientu privātumu.

Saskaņā ar to esam sagatavojuši Privātuma politikas principus, kas attiecas uz klientu personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu.

Mūsu darbības tiek veiktas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem. Lūdzu, veltiet dažas minūtes tam, lai iepazītos ar mūsu Privātuma politikas principiem.

1. Personas datu ieguve un izmantošana

Par personas datiem uzskatāmas ziņas, kuras Duo AG ar privātpersonas vai uzņēmuma piekrišanu no tās iegūst, lai izpildītu noslēgtā līguma noteikumus vai lai turpmāk sazinātos ar šo privātpersonu vai uzņēmuma pārstāvi.

Mūsu klientu personas datu iegūšana var notikt šādi:

1. sniedzot kontaktinformāciju (tostarp par Jūsu vārdu, personas personas kodu, pasta adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, vēlamo saziņas veidu) mūsu tīmekļa vietnē vai citā vietā (piemēram e - pastā);

2. klientam uzdodot jautājumu mūsu tīmekļa vietnes  www.ellaskekis.lv sadaļā "Kontakti", precīzāk, "Kontaktu forma";

3. veicot pirkumus, noformējot pasūtījumus, sniedzot kontaktinformāciju vai trūkstošās ziņas, lai minētu vēlamāko pirkuma veikšanas veidu (Duo AG var pieprasīt brīvprātīgu personas datu vai personiskās informācijas sniegšanu tīmekļa vietnes lapās. Nepieciešamie personas dati var būt Jūsu vārds, pasta indekss, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs un citas ziņas);

2. Citu ziņu ieguve

Veicam arī anonīmu ziņu ievākšanu, proti, ziņu, kas nav attiecināmas uz kādu konkrētu cilvēku (ziņas par dzimumu, vecumu, dominējošo valodu, atrašanās vietu) un neļauj to tieši vai netieši identificēt.

Turklāt mēs varam ievākt arī vispārīgas ziņas par klientu darbību veikalos un tīmekļa vietnē. Šīs ziņas tiek ievāktas un izmantotas, lai mēs varētu klientiem sniegt informāciju par to, kādas preces, pakalpojumi un sadaļas piesaista vislielāko interesi. Vispārīgās ziņas šajā Privātuma politikā tiek izmantotas kā anonīmas ziņas. 

3. Iegūto klienta personas datu izmantošana

Izmantojot iegūtos personas datus, mēs varam informēt Duo AG klientus par gaidāmajiem notikumiem, kampaņām un jaunumiem. Klienti, kuri mūsu jaunāko ziņu izsūtni vai informāciju par viņus, iespējams, interesējošām precēm saņemt nevēlas, jebkurā laikā var atteikties no šīs iespējas, sūtot ziņu uz mūsu elektroniskā pasta adresi info@duoag.lv. Iegūtos personas datus izmantojam, arī veicot preču piegādes un pildot saistības, kuras nosaka ar klientiem parakstītie līgumi.

4. Personas datu nodošana uz ārvalstīm 

Duo AG apņemas neizpaust klienta personas datus organizācijai vai kādai citai personai, kura atrodas valstī, kurā netiek nodrošināts atbilstošs personas datu aizsardzības līmenis.

5. Iegūto klienta personas datu izmainīšana

Klienta personas datu vai kontaktinformācijas maiņas gadījumā, klients par to mums paziņo sūtot ziņu uz mūsu elektroniskā pasta adresi info@duoag.lv. Duo AG apņemas nodrošināt iegūto klienta personas datu precizitāti un pareizumu.

6. Klienta personas datu aizsardzība

Duo AG veic visus iespējamos drošības pasākumus (tostarp administratīvos, tehniskos un fiziskos), lai aizsargātu klientu personas datus. Piekļuve datu apstrādes un izmainīšanas funkcijām ir tikai pilnvarotām personām.

7. Piekļuve klientu personas datiem

Klientam, iesniedzot rakstveidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

- kādas ziņas par klientu ir iegūtas, datu ieguves avots;

- kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;

8. Drošība

Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi slēdzot pirkuma un pakalpojuma līgumus ar Duo AG, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.

Lai aizsargātu klienta intereses, mēs nodrošinām:

- godīgu un likumisku personas datu apstrādi;

- personas datu apstrādi tikai atbilstoši minētajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā;

- precīzu personas datu apstrādi un to savlaicīgu atjaunināšanu, labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi.

Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.

9. Privātuma politikas noteikumi un grozījumi

Mēs pieņemam, ka pirms līgumu parakstīšana, kā arī komunicēšanas mūsu tīmekļa vietnēs, Jūs esat izlasījuši mūsu Privātuma politikas principus un noteikumus, kā arī esat akceptējuši tos. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus Privātuma politikas galvenajos nosacījumos, informējot par to visus pastāvīgos klientus.

Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai, kā arī gadījumos, kad klients vēlas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas vai pilnībā dzēst savus datus no mūsu datu bāzes, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot elektroniskā pasta adresi info@duoag.lv

Privacy Policy

Limited liability company DUO AG, registration number: 40003623373, registered office: Riga, Vienibas gatve 83a - a, LV-1004 (“Duo AG”) has assumed an obligation to protect customers' privacy.

In line with this, we have prepared the Privacy Policy Principles for the Acquisition, Use, Publication, Transfer and Storage of Customer Personal Data.

Our activities are carried out in accordance with the laws of the Republic of Latvia, as well as with the relevant legislation of the European Union. Please take a few minutes to familiarise yourself with the principles of our Privacy Policy.

1. Collection and use of personal data

Personal data shall be regarded as personal information obtained by Duo AG with the consent of a private individual or company in order to comply with the terms of the contract concluded or to contact that individual or the representative of the undertaking in the future.

The acquisition of personal data for our customers can take place as follows:

1. providing contact information (including your name, personal identity number, postal address, telephone number, e-mail address, preferred mode of communication) on our website or elsewhere (e.g. e-mail);

2.  the customer Privacy Policy

Limited liability company DUO AG, registrance number: 40003623373, registered office: Riga, Unit Gates 83a - a, LV-1004 (“Duo AG”) has assumed an obligation to protect customers' privacy.

In line with this, we have prepared the Privacy Policy Principles for the Acquisition, Use, Publication, Transfer and Storage of Customer Personal Data.

Our activities are carried out in accordance with the laws of the Republic of Latvia, as well as with the relevant legislation of the European Union. Please take a few minutes to familiarise yourself with the principles of our Privacy Policy.

1. Collection and use of personal data

Personal data shall be regarded as personal information obtained by Duo AG with the consent of a private individual or company in order to comply with the terms of the contract concluded or to contact that individual or the representative of the undertaking in the future.

The acquisition of personal data for our customers can take place as follows:

1. providing contact information (including your name, personal identity number, postal address, telephone number, e-mail address, preferred mode of communication) on our website or elsewhere (e.g. e-mail);

2.  the customer by ask to us a question in the “Contacts” section of the www.ellaskekis.lv website, more specifically, “Form of contacts”;

3. When making purchases, drawing up orders, providing contact details   to mention the preferred type of purchase (Duo AG may require the voluntary provision of personal data or personal information on website pages. The personal data required may be your name, postal code, e-mail address, phone number and other messages);

2. Acquisition of other messages

We also carry out the collection of anonymous messages, namely information that is not relevant to a particular person (sex, age, dominant language, location) and does not allow it to be identified directly or indirectly.

In addition, we can also collect general information on customer activity in shops and on the website. These messages are collected and used so that we can provide customers with information on what goods, services and sections attract the greatest interest. General messages are used as anonymous messages in this Privacy Policy.

3. Use the resulting client personal data

With the personal data obtained, we can inform Duo AG customers about upcoming events, campaigns and news. Customers who may not want to receive our latest news outbox or information about them may not want to receive items of interest can opt out of this option at any time by sending a message to our e-mail address info@duoag.lv. The personal data obtained shall also be used for the supply of goods and for the fulfilment of obligations arising from contracts signed with customers.

4. Transfer of personal data abroad

Duo AG undertakes not to disclose customer personal data to an organisation or any other person located in a country where an adequate level of personal data protection is not ensured.

5. Change the resulting client personal data

In the event of a change in the customer's personal data or contact information, the client shall notify us of this by sending a message to our info@duoag.lv e-mail address. Duo AG undertakes to ensure the accuracy  of the customer's personal data obtained.

6. Client Personal Data Protection

Duo AG shall take all possible safety measures (including administrative, technical and physical) to protect customer personal data. Access to data processing and altering functions is restricted to authorised persons.

7. Access customer personal data

The client shall be entitled to the following information when making a written request:

- what information about the customer has been obtained, the source of the data collection;

- the purpose for which the processing of personal data has been carried out, the details of the recipients of personal data;

8. Security

All customer personal data that have become known when entering into purchase and service agreements with Duo AG shall be treated as confidential information.

In order to protect the customer's interests, we shall ensure that:

- fair and lawful processing of personal data;

- the processing of personal data only in accordance with that purpose and to the extent necessary;

- accurate processing and timely updating, correcting or deleting personal data where the personal data are incomplete or inaccurate.

The client has the right to legitimately request that his or her personal data be supplemented, corrected, and that the processing of personal data be terminated or that the data be deleted if they are outdated, incomplete, false, illegal or no longer fit for the purposes of data processing originally mentioned.

9. Privacy policy rules and amendments.

We assume that you have read and accepted the principles and rules of our Privacy Policy before signing the agreements, as well as communicating on our websites. We reserve our right to modify the key conditions of the Privacy Policy by informing all permanent customers.

For all issues and problems related to Privacy Policy or data processing, and for customers wishing to refuse to receive commercial communications or to completely delete their data from our database, please contact us via the info@duoag.lv e-mail address ,or  ask a question in the “Contacts” section of the www.ellaskekis.lv website, more specifically, “Form of contacts”.