Privātuma politika

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DUO AG", registrācijas numurs: 40003623373, juridiskā adrese: Rīga, Vienības gatve 83a - a, LV-1004 (turpmāk tekstā - Duo AG) ir uzņēmusies pienākumu aizsargāt klientu privātumu.

Saskaņā ar to esam sagatavojuši Privātuma politikas principus, kas attiecas uz klientu personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu.

Mūsu darbības tiek veiktas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem. Lūdzu, veltiet dažas minūtes tam, lai iepazītos ar mūsu Privātuma politikas principiem.

1. Personas datu ieguve un izmantošana

Par personas datiem uzskatāmas ziņas, kuras Duo AG ar privātpersonas vai uzņēmuma piekrišanu no tās iegūst, lai izpildītu noslēgtā līguma noteikumus vai lai turpmāk sazinātos ar šo privātpersonu vai uzņēmuma pārstāvi.

Mūsu klientu personas datu iegūšana var notikt šādi:

1. sniedzot kontaktinformāciju (tostarp par Jūsu vārdu, personas personas kodu, pasta adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, vēlamo saziņas veidu) mūsu tīmekļa vietnē vai citā vietā (piemēram e - pastā);

2. klientam uzdodot jautājumu mūsu tīmekļa vietnes  www.ellaskekis.lv sadaļā "Kontakti", precīzāk, "Kontaktu forma";

3. veicot pirkumus, noformējot pasūtījumus, sniedzot kontaktinformāciju vai trūkstošās ziņas, lai minētu vēlamāko pirkuma veikšanas veidu (Duo AG var pieprasīt brīvprātīgu personas datu vai personiskās informācijas sniegšanu tīmekļa vietnes lapās. Nepieciešamie personas dati var būt Jūsu vārds, pasta indekss, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs un citas ziņas);

2. Citu ziņu ieguve

Veicam arī anonīmu ziņu ievākšanu, proti, ziņu, kas nav attiecināmas uz kādu konkrētu cilvēku (ziņas par dzimumu, vecumu, dominējošo valodu, atrašanās vietu) un neļauj to tieši vai netieši identificēt.

Turklāt mēs varam ievākt arī vispārīgas ziņas par klientu darbību veikalos un tīmekļa vietnē. Šīs ziņas tiek ievāktas un izmantotas, lai mēs varētu klientiem sniegt informāciju par to, kādas preces, pakalpojumi un sadaļas piesaista vislielāko interesi. Vispārīgās ziņas šajā Privātuma politikā tiek izmantotas kā anonīmas ziņas. 

3. Iegūto klienta personas datu izmantošana

Izmantojot iegūtos personas datus, mēs varam informēt Duo AG klientus par gaidāmajiem notikumiem, kampaņām un jaunumiem. Klienti, kuri mūsu jaunāko ziņu izsūtni vai informāciju par viņus, iespējams, interesējošām precēm saņemt nevēlas, jebkurā laikā var atteikties no šīs iespējas, sūtot ziņu uz mūsu elektroniskā pasta adresi info@duoag.lv. Iegūtos personas datus izmantojam, arī veicot preču piegādes un pildot saistības, kuras nosaka ar klientiem parakstītie līgumi.

4. Personas datu nodošana uz ārvalstīm 

Duo AG apņemas neizpaust klienta personas datus organizācijai vai kādai citai personai, kura atrodas valstī, kurā netiek nodrošināts atbilstošs personas datu aizsardzības līmenis.

5. Iegūto klienta personas datu izmainīšana

Klienta personas datu vai kontaktinformācijas maiņas gadījumā, klients par to mums paziņo sūtot ziņu uz mūsu elektroniskā pasta adresi info@duoag.lv. Duo AG apņemas nodrošināt iegūto klienta personas datu precizitāti un pareizumu.

6. Klienta personas datu aizsardzība

Duo AG veic visus iespējamos drošības pasākumus (tostarp administratīvos, tehniskos un fiziskos), lai aizsargātu klientu personas datus. Piekļuve datu apstrādes un izmainīšanas funkcijām ir tikai pilnvarotām personām.

7. Piekļuve klientu personas datiem

Klientam, iesniedzot rakstveidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

- kādas ziņas par klientu ir iegūtas, datu ieguves avots;

- kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;

8. Drošība

Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi slēdzot pirkuma un pakalpojuma līgumus ar Duo AG, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.

Lai aizsargātu klienta intereses, mēs nodrošinām:

- godīgu un likumisku personas datu apstrādi;

- personas datu apstrādi tikai atbilstoši minētajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā;

- precīzu personas datu apstrādi un to savlaicīgu atjaunināšanu, labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi.

Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.

9. Privātuma politikas noteikumi un grozījumi

Mēs pieņemam, ka pirms līgumu parakstīšana, kā arī komunicēšanas mūsu tīmekļa vietnēs, Jūs esat izlasījuši mūsu Privātuma politikas principus un noteikumus, kā arī esat akceptējuši tos. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus Privātuma politikas galvenajos nosacījumos, informējot par to visus pastāvīgos klientus.

Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai, kā arī gadījumos, kad klients vēlas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas vai pilnībā dzēst savus datus no mūsu datu bāzes, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot elektroniskā pasta adresi info@duoag.lv