Amaranta eļļa

(uz saulespuķu eļļas bāzes)

Sastāvs: Linolskābe (46-50%), oleīnskābe (22-26%), palmitīnskābe (17-20%), skvalēns, dzelzs, kalcijs, vitamīns E.

Veselībai: Pretvēža, pretsēnīšu, antibakteriālas īpašības. Uzlabo atmiņu, samazina nogurumu, aizkavē grumbu veidošanos. Regulē holesterīna līmeni.

Kulinārijā: Pievieno salātiem un dārzeņu ēdieniem.

Amaranth oil

(on a sunflower oil basis)

Composition: Linolic acid (46-50%), oleic acid (22-26%), palmitic acid (17-20%), skvalene, iron, calcium, vitamin E.

For health: Anticancer, antifungal, antibacterial properties. Improves memory, reduces fatigue, prevents wrinkles from forming. Regulating cholesterol level.

Culinary: Add to salads and vegetable dishes.

Burkānu eļļa

(uz saulespuķu eļļas bāzes)

Sastāvs: Burkānu eļļa satur terpēnus, beta karotīnu, vitamīnus - A, E, K, fitosterolus, kā arī nepiesātinātās un piesātinātās taukskābes.

Veselībai: Attīra aknas, palīdz pret artrītu, reimatismu. Atvieglo muskuļu sāpes. Stiprina organismu.

Kosmētikā: Baro un mitrina ādu. Rada iedeguma efektu. Stiprina matus un nagus.

Kulinārijā: Izmanto salātu mērču pagatavošanā, dārzeņu un rīsu ēdieniem.


Burkānu eļļa

(uz sezama eļļas bāzes)

Sastāvs: Burkānu eļļa satur terpēnus, beta karotīnu, vitamīnus - A, E, K, fitosterolus, kā arī nepiesātinātās un piesātinātās taukskābes.

Veselībai: Attīra aknas, palīdz pret artrītu, reimatismu. Atvieglo muskuļu sāpes. Stiprina organismu.

Kosmētikā: Lieliski pabaro un aizsargā no mitruma zuduma atūdeņotu (dehidrētu), nogurušu ādu. Burkānu eļļa nodrošina ādu barojošas, aizsargājošas īpašības. Burkānu eļļa piemērota ne tikai pēc sauļošanās sakarsušai, apdegušai ādai, bet arī pirms tam - nedaudz burkānu eļļas piešķirs sejas vai ķermeņa eļļai, krēmam, losjonam vieglas tonējošas īpašības. Laba alternatīva iedeguma līdzekļiem. To izmanto arī matu kopšanai. Lietojot burkānu eļļas matu maskas, matu stāvokli var būtiski uzlabot.

Kulinārijā: Izmanto salātu mērču pagatavošanā, dārzeņu un rīsu ēdieniem.

Carrot oil

(on a sunflower oil basis)

Composition: Carrot oil contains terpenes, beta carotene, vitamins A, E, K, phytosterols, and unsaturated and saturated fatty acids.

Health: Cleanse the liver, helping against arthritis, rheumatism. Relieves muscle pain. It strength the body.

In cosmetics: Nutrition and moisturizing the skin. Creates a tan effect. Strengthens your hair and nails.

Culinary: Used in the making of salad sauces, vegetable and rice dishes.

Carrot oil

(on a sesame oil basis)

Composition: Carrot oil contains terpenes, beta carotene, vitamins A, E, K, phytosterols, and unsaturated and saturated fatty acids.

Health: Cleanse the liver, helping against arthritis, rheumatism. Relieves muscle pain. Strengthen the body.

In cosmetics:  Feeds and protect from loss of moisture, dehydrated (dehydrated), tired skin . Carrot oil provides skin-feeding, protective properties. The carrot oil is suitable not only after sunscreen for hot, burned skin, but also before that, a little bit with carrot oil will be given to the facial or body oil, cream, lotion, light toning properties. Good alternative to tan features. It is also used for hair care. The hair condition can be significantly improved by the use of carrot oil hair masks.

Culinary: Used in the making of salad sauces, vegetable and rice dishes.

 

Camelina (idras) eļļa 100%

Sastāvs: Eļļas saturs idras eļļas sēklās – 30-40%. Idras eļļa satur pat līdz 90% nepiesātināto taukskābju, no kā ~55% veido polinepiesātinātās taukskābes. Galvenās nepiesātinātās taukskābes idras eļļā ir α-linolēnskābe (~30-40%; šāds daudzums vēl raksturīgs tikai linu un zivju eļļai), linolēnskābe (~18%), oleīnskābe (~16%) un eikozēnskābe (gondoīnskābe) (~15%). Brīvo taukskābju daudzums – 0.5-2.5%. Eļļas joda skaitlis - ~105 g I2/100 g, pārziepjošanas skaitlis – 188 mg KOH/g.

Idras eļļa ir arī lielisks tokoferolu avots - to saturs atkarībā no ieguves metodes variē no 680-800 mg/kg (tajā ir vairāk tokoferolu nekā, piemēram, kanolas, olivu, sojas, rapšu, saulespuķu vai sezama eļļā). Visvairāk idras eļļa satur γ-tokoferolu (~700 mg/kg). Daudz mazākā daudzumā konstatēts α-tokoferols (~40 mg/kg) un δ-tokoferols (~10 mg/kg). Idras eļļa satur arī plastohromanolu-8 (tokotriēnolu) - ap 15 mg/kg.

Idras eļļa satur arī ievērojamu daudzumu fitosterolu pat vairāk nekā 1400 mg/kg. Atrodamas arī ziņas, ka fitosterolu daudzums var sasniegt pat 5900 mg/kg. Eļļai konstatēts neraksturīgi augsts holesterīna un brazikasterola saturs salīdzinoši ar citām augu eļļām. Galvenie fitosteroli ir sitosterols (1880 mg/kg eļļas) un kampesterols (890 mg/kg), mazāk konstatēts Δ5-avenasterols (390 mg/kg) un stigmasterols (100 mg/kg).

Idras eļļa nelielos daudzumos satur polifenolus - ~9 mg hlorogēnskābes ekvivalentu uz 100 g. Citos pētījumā atzīmēts, ka polifenolu daudzums var sasniegt 128 un pat 400 mg/kg. Noskaidrots, ka gandrīz 2% no visiem idras eļļas polifenoliem veido sinapīnskābe. Nelielos daudzumos idras eļļā konstatēts arī katehīns, salicilskābe, ellāgskābe, p-hidroksibenzoskābe un kvercetīns.

Idras eļļa ir oksidatīvi stabilāka nekā citi alternatīvie ω-3 taukskābju avoti – linu vai zivju eļļa.

Veselībai: Tā ir antioksidants (pateicoties augstajam E vitamīna saturam), mitrina ādu, matu kondicionieris (vitamīns E samazina ādas novecošanos un uzlabo ādas tonusu; samazina blaugznu veidošanos). Eļļai piemīt pretiekaisuma, pretartrīta (pateicoties augstajam ω-3 taukskābju saturam tā var remdēt artrīta sāpes) īpašības  un tā stiprina imūnsistēmu (pateicoties augstajam tokoferolu saturam). Neaizvietojamās taukskābes palīdz atjaunot šūnas, uzlabo ādas elastīgumu.

Samazina triglicerīdu daudzumu asinīs (samazina kardiovaskulāro slimību risku). Saglabā centrālās nervu sistēmas un acu veselību: aizsargā pret kognitīvām saslimšanām, piemēram, demenci un Alcheimera slimību un acu slimībām, piemēram, makulas deģenerācijas un iekaisumu izsauktiem nervu bojājumiem.

Idras eļļā esošais holesterīns ir svarīgs, lai nodrošinātu virkni organisma funkciju šūnu līmenī. Kampesterols aizsargā no iekaisumu izsauktiem skrimšļu bojājumiem, noderīgs artrīta gadījumā. Stigmasterols ir spēcīgs antioksidants un samazina holesterīna un glikozes līmeni asinīs. Sitosterols samazima holesterīna līmeni.

Eļļa palīdz cīnīties ar psoriāzi, ekzēmu.

Eļļa varētu izsaukt alerģijas cilvēkiem, kam ir alerģija pret sinepēm, bet šādi gadījumi nav dokumentēti.

Kulinārijai: Eļļa piemērota cepšanai (dūmošanas punkts  246°C, salīdzinoši olīveļļai un kokosriekstu eļļai – 176°C).

Camelina oil 100%


Composition: Oil content in camelina seeds – 30-40%. Liquid oil contains up to 90% of unsaturated fatty acids, of which ~ 55% consists of polyunsaturated fatty acids. The main unsaturated fatty acids in the  oil are α-linolenic acid (~ 30-40%; similar is to flax and fish oil), linolenic acid (~ 18%), oleic acid (~ 16%) and eico

zenoic acid  (~ 15%). Quantity of free fatty acids – 0.5-2.5%. Iodine number - ~ 105 g I2/100 g, saponification number - 188 mg KOH/g.

Camelina oil is also an excellent source of tocopherols, their content varies from 680-800 mg/kg, depending on the production method (it contains more tocopherols than, for example, canola, olivas, soya, rapeseed, sunflower or sesame oil). The most camelina oil contains gamma-tocopherol (~ 700 mg/kg). A much smaller number of α-tocopherol (~ 40 mg/kg) and δ-tocopherol (~ 10 mg/kg) were found. The  oil also contains plastohromanol-8 (tocotriene) - around 15 mg/kg.

Camelina oil also contains a significant quantity of phytosterols of more than 1400 mg/kg. There are also indications that phytosterols may reach a maximum of 5900 mg/kg. The oil found uncharacteristically high cholesterol and brazikasterol levels compared to other vegetable oils. The main phytosterols are sitosterol (1880 mg/kg of oil) and campesterol (890 mg/kg), less established (S5-avenasterol (390 mg/kg) and stigmasterol (100 mg/kg).

Camelina oil contains small amounts of polyphenols - ~ 9 mg chlorogenic acid equivalent per 100 g. Another study shows that polyphenol levels can reach 128 and even 400 mg/kg. Almost 2% of all from this oil polyphenols have been found to be synapic acid. Catechin, salicylic acid, ellaic acid, p-hydroxybenzoic acid and kvercetin have also been found in small quantities of liquid oil.
Camelina oil is  more stable against oxidation than other alternative sources of ω-3 fatty acids, flax or fish oil.

For health: It is an antioxidant (thanks to the high vitamin E content), moisturizes the skin, hair conditioners (vitamin E reduces skin obsolescence and improves the tonus of the skin; reduces  dandruff formation). The oil has anti-inflammatory, anti-arthritis properties (due to its high ω-3 fatty acid content, it can sooth arthritis pain) and strengthens the immune system (thanks to the high content of tocoferol). Irreplaceable fatty acids help to rebuild cells, improve skin flexibility.

Reduce the amount of triglycerides in the blood (reduces the risk of cardiovascular diseases). Preserves central nervous systems and eye health: protect against cognitive diseases such as dementia and Alzheimer's and eye diseases, such as macular degeneration and inflammation-induced nerve damage.

Cholesterol in camelina oil is important to provide a series of organism functions at cell level. Campesterol protects against inflammation-induced cartilage damage,and it useful in arthritis. Stigmasterol is a potent antioxidant and lowers cholesterol and glucose levels in the blood. Sitosterol decreases cholesterol levels.

Oil helps fight psoriasis, eczema.

Oil could  cause  allergies to people who are allergic from mustard, but such cases haven't been documented.

For culinary purposes: Oil suitable for baking (humming point 246 °C, respectively olive oil and coconut oil – 176 °C).

Čia sēklu eļļa 100%

Sastāvs: Piesātinātās taukskābes : palmitīnskābe(7%), stearīnskābe (3.23%) . Mononepiesātinātās taukskābes : oleīnskābe(7.48%) ( omega 9) . Nepiesātinātās taukskābes : linolēnskābe (60.8%) ( omega 3) , linolskābe (20.47%) ( omega 6).

Omega 3 un omega 6 čia sēklu eļļā ir ideāli piemērotā attiecībā 3:1.

Vitamīni : A un E.

Veselībai: Plaši visā pasaulē veikti pētījumi liecina, ka omega-3 taukskābes var nodrošināt aizsardzību pret sirds un asinsvadu slimībām. Šo kardioprotektoru ietekmē tiek novērsta asins recekļu veidošanās un tiek mazināti artēriju sieniņu iekaisumi.    Sakarā ar tās spēcīgajām pretiekaisuma īpašībām, čia sēklu eļļa kļūst aizvien populārāka kā uztura bagātinātājs cilvēkiem ar locītavu problēmām. Omega-3 taukskābēm piemīt  pretiekaisuma īpašības Ir pierādīts, ka čia sēklu eļļas  lietošana palīdz samazināt locītavu sāpes un uzlabo locītavu kustīgumu reimatoīdā artrīta pacientiem.

Kosmētikā: Čia sēklu eļļai piemīt arī pretiekaisuma un ādu nomierinošas īpasības, tādēļ tā ir piemērota iekaisušai, apsārtušai, jūtīgai ādai. Šī eļļa palīdz stabilizēt ādas dabisko hidrolipīdu slāni, novēršot pārlieku taukošanos vai sausumu.

Čia sēklu eļļa ir viegla, tā neveido taukainu, līpīgu vai nepatīkamu slāni uz ādas- viegli iesūcas, neaizsprosto poras, tādēļ piemērota visiem ādas tipiem. Šo eļļu var lietot tīrā veidā- kā kopjošu līdzekli sejas, ķermeņa ādai, vai kombinācijā ar citām eļļām, krēmiem, želejām.

Čia sēklu eļļa ir ne tikai lielisks sejas un ķermeņa kopšanas līdzeklis, bet arī piemērota roku ādas, īpaši sausu, iekaisušu, saplaisājušu kutikulu kopšanai- piliens šīs eļļas mīkstinās sauso ādu, veicinās dzīšanu, uzlabos kutikulu elastību.

Matu kopšanā čia sēklu eļļa ir  piemērota kā maska pirms mazgāšanas  (īpaši sausiem, nedzīviem, ķīmiski apstrādātiem vai krāsotiem matiem) kopā ar babassu, kokosriekstu, makadamijas vai avokado eļļām, matu maskās, serumos, kā arī pēc mazgāšanas tīrā veidā kā matus nogludinošs serums. Čia sēklu eļļa nepadara matus smagus vai taukainus, piešķir tiem mirdzumu, atjauno elastību un mata dabisko aizsargslāni.

Kulinārijā: Čia eļļa ir ideāla sastāvdaļa veselīgu salātu mērcēs.

Čia eļļa piešķir papildus uzturvērtību un veselību veicinošas īpašības visiem zaļo kokteiļu veidiem.

Čia sēklu eļļu nav ieteicams karsēt temperatūrā augstākā par 50 gādiem pēc Celsija. Tai nav spēcīga, īpatnēja aromāta, tikai viegla eļļas-riekstu smarža.

Chia seed oil 100%

Composition: saturate fatty acids: palmitic acid (7%), stearic acid (3.23%). Mono-unsaturated fatty acids: oleic acid (7.48%) (omega 9). Unsaturated fatty acids: linolenic acid (60.8%) (omega 3), linolic acid (20.47%) (omega 6).

Omega 3 and omega 6 čia in seed oil are in perfect ratio 3: 1.

Vitamins: A and E.

Health: Plain worldwide studies in have shown that omega-3 fatty acids can provide protection against cardiovascular diseases. These cardiac protectors prevent blood clots from forming and reduce inflammation of the artery walls. Due to its strong anti-inflammatory properties, chia seed oil is becoming increasingly popular as a nutritional supplement for people with joint problems. Omega-3 fatty acids have anti-inflammatory properties It has been shown that the use of chia seed oil helps to reduce joint pain and improves joint mobility in patients with rheumatoid arthritis.

In cosmetics: Chia seed oil also has anti-inflammatory and skin-calming properties and is therefore suitable for inflamed, reddened, sensitive skin. This oil helps to stabilise the natural layer of hydrolipids in the skin by preventing excessive fattening or drought.

Chia's seed oil is light, it does not form a fatty, sticky or unpleasant layer on the skin - it is easily to absorbed, does not clog the pore, and therefore suitable for all types of skin. This oil can be used in a clean way, as a healing agent for face, body skin, or in combination with other oils, creams, jellies.

Chia seed oil is not only an excellent facial and body care product, but also suitable for the treatment of hand skin, especially for grooming of dry, contaminated, cracked cuticles - a drop in these oils will soften the dry skin, contribute to healing, improve the flexibility of cuticles.

In hair care, chia seed oil is suitable as a mask prior to washing (especially for dry, stillborn, chemically treated or dyed hair) together with babassa, coconut, macadamia or avocado oils, hair masks, sera, and after washing in clean form as hair-smoothing serum. Chia seed oil does not make hair heavy or fatty, gives them a glow, restores flexibility and the natural protective layer of hair.

Culinary: Chia oil is the perfect ingredient in healthy salad sauces.

Čia oil gives additional nutritional and health-enhancing properties to all types of green cocktails.

Chia seed oil is not recommended to be heated at a temperature above 50 degrees Celsius. 

It doesn't have a strong, specific aroma, just a mild smell of oil-nuts.


Čili eļļa

 (bāzēta uz saulespuķu eļļas)

Sastāvs: Čili eļļa satur E un A vitamīnus. Eļļa ir bagāta ar kāliju, kalciju, fosforu, magniju, dzelzi. „Galvenais triecienspēks” čilli ir kapsaicīns (satur 20 reizes vairāk nekā paprika).

Veselībai. Čili eļļa uzlabo asinsriti, aktivizē gremošanu. Lieto kā prettārpu līdzekli. Čili eļļa paaugstina organisma vitalitāti. Mūsdienu medicīna atbalsta čilli kā pretsāpju līdzekļa lietošanu. Tas mijiedarbojas ar perifēro nervu sistēmu, kas sūta sāpju signālus uz smadzenēm, un tādējādi neitralizē tos. Sāpes kājās skar aptuveni pusi no visiem diabēta pacientiem. Čili eļļa palīdz mazināt smagas galvassāpes. Pētījumi, kas veikti Indijā un ASV ir parādījuši, ka čili, lietots mazos daudzumos, pazemina holesterīna līmeni, tātad var tikt izmantojams kā profilakses līdzeklis sirds un asinsvadu slimībām. Pavisam neseni pētījumi liecina, ka čilli lietošana var palīdzēt apturēt prostatas vēža attīstību.

Kulinārijā: Čili eļļu var lietot kā marinādi. Dienvidaustrumāzijā to izmanto salātu gatavošanā. Tāpat čili eļļu var izmantot kā piedevu, gatavojot zupas un mērces.

Chili oil

(based on sunflower oil)

Composition: Chili oil contains vitamins E and A. Oil is rich in potassium, calcium, phosphorus, magnesium, iron. "Main impact force" chili is capsaicin (containing 20 times more than paprika).

Health. Chili oil improves circulation, activates digestion. Used against the worms .  Oil elevates the body's vitality. Modern medicine supports chili as a painkiller. It interacts with a peripheral nervous system that sends pain signals to the brain and thus neutralizes them. Foot pain affects about half of all diabetes patients.  Oil helps ease severe headaches. Studies conducted in India and the United States have shown that chili, used in small quantities, lowers cholesterol levels and can therefore be used as a prevention tool for cardiovascular diseases. Very recent studies have shown that the use of chili can help stop the development of prostate cancer.

Culinary: Chilli oil can be used as marinade. In Southeast Asia, it is used in salad cooking. Also, chilli oil can be used as an additive in preparing soups and sauces.


Ingvera eļļa

(bāzēta uz saulespuķu vai  sezama eļļām)

Sastāvs: Eļļa satur E, K vitamīnus, gingerolu, terpēnus, polifenolus.

Veselībai: Eļļa kavē holesterīna nogulsnējumus asinsvados un asins recekļu veidošanos, tādējādi samazinot asinsvadu aizsprostošanās un sirds infarkta risku. Eļļai piemīt dzimumtieksmi stimulējošas īpašības un tāpēc tā lietojama dzimumveselības profilaksē. Lieto kā palīglīdzekli kuņģa un zarnu slimību ārstēšanā. Eļļai piemītošās īpašības ļauj to efektīgi izmantot nelabuma novēršanai, kā arī gremošanas traucējumu gadījumos. Eļļai piemīt antiseptiskas īpašības. Tāpēc to var lietot dažādu iekaisumu ārstēšanā. Eļļa lietojama arī menstruālo traucējumu gadījumos.

Kosmētikā: Lietojama masāžās, jo eļļai piemīt sildoša iedarbība un tā labi noņem muskuļu spriedzi. Izmantojama arī matu kopšanā.

Kulinārijā: Ļoti populāra Austrumu virtuves ēdienu pagatavošanā, izmanto gaļas, rīsu, nūdeļu, salātu gatavošanā.

Ginger oil

(based on sunflower or sesame oils)

Composition: Oil contains vitamin E, K, gingerol, terpenes, polyphenols.

Health: Oil inhibits cholesterol deposits in blood vessels and blood clots formation, thereby reducing the risk of blood clotting and heart infarction. The oil has libido-stimulating properties and should therefore is usable in the prevention of sexual health. Is used as an aid for the treatment of gastro-intestinal diseases. The characteristics of the oil allow it to be used effectively for the prevention of nausea and indigestion. The oil has antiseptic properties. Therefore, it can be used to treat various inflammation. The oil should also is usable in cases of menstrual disorders.

Cosmetics: Oil is usable in massages because the oil has warming effects and it well removed  muscle from stress. Also is usable in hair care.

Culinary: Very popular in making Eastern cuisine dishes, is used in cooking meat, rice, noodles, salads.
Kanēļa eļļa

 (bāzēta uz saulespuķu eļļas)

Sastāvs: Eļļa satur omega 6 un omega 9 taukskābes, magniju, kāliju, kalciju, dzelzi, mangānu, kanēļskābes aldehīdu.

Veselībai: Eļļa stimulē asinsriti un stiprina sirdi , satur antitrombotiskas vielas. Līdzsvaro dzimumsistēmas darbību, īpaši menopauzes laikā.Paaugstina dzimumtieksmi un veicina erektīlās funkcijas uzlabošanos. Piemīt antibakteriāla iedarbība. Rosina apetīti, veicina gremošanu. Var izmantot izsitumu , piņnu un ādas infekciju ārstēšanai.Tā satur ķīmisku savienojumu eigenolu , kas var palīdzēt gļotādu čūlu ārstēšanā. Eļļai ir viegli sildoša iedarbība, piemīt labas ādu mitrinošas un reģenerējošas īpašības.

Kosmētikā: Kanēļa eļļa paredzēta dažāda veida masāžām un ādas kopšanai. Eļļa viegli klājas uz ādas.

Kulinārijā: Izmanto saldo ēdienu, sīrupu un konditorejas izstrādājumu pagatavošanā. 

Cinnamon oil

(based on sunflower oil)

Composition: Oil contains omega 6 and omega 9 fatty acids, magnesium, potassium, calcium, iron, manganese, cinnamic acid aldehyde.

For health: Oil stimulates the bloodstream and strengthens the heart, contains antithrombotic substances. It balance the functioning of the sexual system, especially during menopause. Increases the libido and contributes to improving erectile function. Antibacterial effects are present. Stimulate appetite, promote digestion. May be used to treat rash, acne and skin infections. It contains a chemical compound of eugenol that can help in the treatment of mucous ulcers. Oil has a slightly warming effect, it has good skin moisturising and regenerating properties.

In cosmetics: cinnamon oil is intended for various kinds of massages and skin care. The oil spreads well on the skin.

Culinary: Used in the preparation of sweet food, syrups and confectionery products.

Kaņepju eļļa 100%

Sastāvs: Linolskābe (40-68%), alfa linolēnskābe (20-25%), oleīnskābe (7-9%), gamma linolēnskābe (2-5%), vitamīni – A, E, D, hlorofils, polifenoli, kalcijs, magnijs, fosfors, kālijs.

Veselībai: Ideāla omega 3 un omega 6 taukskābju daudzumu attiecība. Vienā ēdamkarotē eļļas ietilpst ikdienā nepieciešamais minimālais taukskābju daudzums. Samazina holesterīna līmeni un asinsspiedienu, pasargā no sirds slimībām, stiprina imunitāti, veicina vielmaiņu. Labvēlīgi ietekmē sievietes pašsajūtu menstruāciju un menopauzes laikā.

Kosmētikā: Mitrinoša iedarbība. Uzlabo sausas un jutīgas ādas stāvokli. Aizkavē grumbu veidošanos. Stiprina matus un nagus.

Kulinārijā: Piedeva kartupeļu, dārzeņu ēdieniem, zupām, salātiem.

Hemp oil 100%

Composition: Linolic acid (40-68%), linolenic acid alfa (20-25%), oleic acid (7-9%), gamma linolenic acid (2-5%), vitamins A, E, D, chlorophyll, polyphenols, calcium, magnesium, phosphorus, potassium.

For health: The ratio of the quantities of perfect omega 3 and omega 6 fatty acids. One tablespoon of oil includes a daily minimum quantity of fatty acids. The oil reduce cholesterol and blood pressure, protect against heart disease, strengthen immunity, promote metabolism. The feeling of a woman is favourably influenced during menstruation and menopause.

In cosmetics: The effects of moisturising. Improves the condition of dry and sensitive skin. Prevents wrinkles from forming. Strengthens your hair and nails.

Culinary: It's a supplement for potato, vegetable dishes, soups, salads.

 

Kliņģerīšu ziedu eļļa 

uz čia eļļas bāzes.
Sastāvs: Piesātinātās taukskābes : palmitīnskābe(7%), stearīnskābe (3.23%) . Mononepiesātinātās taukskābes : oleīnskābe(7.48%) ( omega 9) . Nepiesātinātās taukskābes : linolēnskābe (60.8%) ( omega 3) , linolskābe (20.47%) ( omega 6).Omega 3 un omega 6 čia sēklu eļļā ir ideāli piemērotā attiecībā 3:1.Vitamīni : A un E.Karotīns, likopēns, citroksantīns, ēteriskās eļļas, organiskās skābes, triterpēni, bioflavonoīdi.

Veselībai:

Plaši visā pasaulē veikti pētījumi liecina, ka omega-3 taukskābes var nodrošināt aizsardzību pret sirds un asinsvadu slimībām. Šo kardioprotektoru ietekmē tiek novērsta asins recekļu veidošanās un tiek mazināti artēriju sieniņu iekaisumi.  

  Sakarā ar tās spēcīgajām pretiekaisuma īpašībām, čia sēklu eļļa kļūst aizvien populārāka kā uztura bagātinātājs cilvēkiem ar locītavu problēmām. Omega-3 taukskābēm piemīt  pretiekaisuma īpašības Ir pierādīts, ka čia sēklu eļļas  lietošana palīdz samazināt locītavu sāpes un uzlabo locītavu kustīgumu reimatoīdā artrīta pacientiem.

Eļļa lieliski piemērota bojātas, iekaisušas ādas, kā arī ādas ar izteiktiem kapilāriem, brūcēm, rētām, strijām, izsitumiem un apdegumiem kopšanai.

Jaunākie pētījumi liecina, ka kliņģerītes stimulē imūnsistēmu un palīdz cīnīties ar vīrusiem, stiprina sirds un asinsvadu sistēmu, pazemina holesterīna līmeni asinīs un aizkavē audzēju attīstību.

Kosmētikā:

Kliņģerīšu/čia eļļa palīdz stabilizēt ādas dabisko hidrolipīdu slāni, novēršot pārlieku taukošanos vai sausumu.

Eļļa ir viegla, tā neveido taukainu, līpīgu vai nepatīkamu slāni uz ādas- viegli iesūcas, neaizsprosto poras, tādēļ piemērota visiem ādas tipiem. Šo eļļu var lietot tīrā veidā- kā kopjošu līdzekli sejas, ķermeņa ādai.

Tā ir ne tikai lielisks sejas un ķermeņa kopšanas līdzeklis, bet arī brīnišķīgi piemērota roku ādas, īpaši sausu, iekaisušu, saplaisājušu kutikulu kopšanai- piliens šīs eļļas mīkstinās sauso ādu, veicinās dzīšanu, uzlabos kutikulu elastību.

Matu kopšanā kliņģerītes/čia sēklu eļļa ir lieliski piemērota kā maska pirms mazgāšanas  (īpaši sausiem, nedzīviem, ķīmiski apstrādātiem vai krāsotiem matiem), matu maskās, serumos, kā arī pēc mazgāšanas tīrā veidā kā matus nogludinošs serums. Eļļa nepadara matus smagus vai taukainus, piešķir tiem mirdzumu, atjauno elastību un mata dabisko aizsargslāni.

Tā ir lieliska, tīras un neapstrādātas sejas un ķermeņa ādas kopšanā, maigi kopjoša un dziedējoša iekaisušai, niezošai, sausai galvas ādai. 

Šī eļļa ir neaizstājama, novēršot saules, vēja, aukstuma radītos ādas bojājumus- apsārtumu, velkošu vai sūrstošu sajūtu, apsaldējumus, apdegumus un iekaisumus.

Kulinārijā : kliņģerītes/čia eļļa ir ideāla sastāvdaļa veselīgu salātu mērcēs.Tā  piešķir papildus uzturvērtību un veselību veicinošas īpašības visiem zaļo kokteiļu veidiem.Eļļu var pievienot pie mīklām, sviesta un siera iekrāsošanai.

Šo eļļu nav ieteicams karsēt temperatūrā augstākā par 50 gādiem pēc Celsija. Tai nav spēcīga, īpatnēja aromāta, tikai viegla eļļas-riekstu smarža.

Marigolds flower oil

based on chia seeds oil

Composition: saturate fatty acids: palmitic acid (7%), stearic acid (3.23%). Mono-unsaturated fatty acids: oleic acid (7.48%) (omega 9). Unsaturated fatty acids: linolenic acid (60.8%) (omega 3), linolic acid (20.47%) (omega 6).

Omega 3 and omega 6 in calendula flower oil are ideal proportion 3: 1.

Vitamins: A and E.

Carotene, lycopene, citroksantin, essential oils, organic acids, triterpenes, bioflavonoids.

For health: Extensive worldwide studies have shown that omega-3 fatty acids can provide protection against cardiovascular diseases. These cardiac protectors prevent blood clots from forming and reduce inflammation of the artery walls. Omega-3 fatty acids have anti-inflammatory properties It has been shown that the use of chia seed oil or oils who is based to chia seed oil helps to reduce joint pain and improves joint mobility in patients with rheumatoid arthritis.

The oil is perfectly suitable for damaged, contaminated skins, as well as hides with pronounced capillary cases, wounds, scars, stries, rash and burns for grooming.

Recent studies have shown that calendula/chia oil stimulate the immune system and help fight viruses, strengthen the cardiovascular system, lower blood cholesterol and prevent tumour development.

In cosmetics: Calendula/chia oil helps to stabilise the natural layer of the skin's hydrolipids by preventing excessive fatting or drought.

The oil is light, it does not form a fatty, sticky or unpleasant layer on the skin - it is easily absorbed, does not clog the pore, and therefore suitable for all types of skin. This oil can be used in a clean way, as a healing agent for the skin of the face, the body.

It is not only an excellent for facial and body care, but also a wonderfully suitable hand skin, especially for dry, sore, cracked cuticles - a drop in these oils will soften the dry skin, encourage healing, improve the flexibility of cuticles.

In hair grooming, calendula/chia seed oil is perfectly suited as a mask before washing (especially for dry, stillborn, chemically treated or dyed hair), hair masks, sera, and after washing in a clean way like hair-smoothing serum. The oil does not make the hair heavy or fatty, gives it a glow, restores the flexibility and the natural protective layer of the hair.

It's great for clean and raw in the care of face and body skin, it is gently heals  for sore, itchy, dry-headed skin. This oil is indispensable in preventing skin damage created by the sun, wind, cold - redness, towing or severe itching sensation, frostbite, burns and inflammation.

Culinary: Calendula/chia oil is the perfect ingredient in healthy salad sauces.

It provides additional nutritional and health-enhancing properties to all types of green cocktails.

The oil can be added to dough, butter and cheese coloring.

It is not recommended to heat this oil at temperatures above 50 Celsius.

Diam quis enim lobortis scelerisque fermentum dui faucibus in ornare quam viverra.
Kokosriekstu eļļa 100%

Sastāvs: Laurskābe (45-50%), miristīnskābe (15-20%), palmitīnskābe (7-9%), vitamīni E, K, kālijs, kalcijs, dzelzs.

Veselībai: Antibakteriālas īpašības. Izmanto diabēta un Alcheimera slimības ārstēšanā, uzlabo gremošanas sistēmas un imūnsistēmas darbību. Dziedē ādas bojājumus, aizsargā aknas. Palīdz pret aptaukošanos.


Kosmētikā: Aizsargā ādu, aizsargā no saules staru nelabvēlīgās ietekmes, aizkavē grumbu rašanos. Baro, stiprina un mīkstina matus, uzlabo galvas ādas stāvokli. Palīdz atbrīvoties no blaugznām.

Kulinārijā: Var izmantot cepšanai (arī augstās temperatūrās), saldo ēdienu un konditorejas izstrādājumu pagatavošanai.

Coconut oil 100%

Composition: Lauric acid (45-50%), myristic acid (15-20%), palmitic acid (7-9%), vitamins E, K, potassium, calcium, iron.

For health: Antibacterial properties. Used in the treatment of diabetes and Alzheimer's disease, improves the functioning of the digestive system and the immune system. Healing skin damage, protecting the liver. Helps against obesity.

In cosmetics: Protecting the skin, protecting against the adverse effects of sunlight, preventing wrinkles from occurring. Feeding, strengthening and softening hair, improving the skin condition of the head. Helps to get rid of the dandruff.

Culinary: Can be used for baking (including high temperatures), sweet food and confectionery.
Kokosriekstu - lavandas eļļa

Sastāvs: Piesātinātās un nepiesātinātās taukskābes, kālijs, kalcijs, dzelzs, magnijs, linalyl acetāts , linalools, lavandulyl acetāts , limonēns, geraniols u.c. aktīvas vielas.

Veselībai: Antibakteriālas īpašības. Izmanto diabēta ārstēšanā, uzlabo gremošanas sistēmas un imūnsistēmas darbību. Dziedē ādas bojājumus, aizsargā aknas. Palīdz pret aptaukošanos.

Sāpju atvieglošanai. Tas var atslābināt saspringtus muskuļus , atvieglot muskuļu sāpes vai, sāpes locītavās, reimatismu, muguras sāpes, sastiepumus, lumbago.

Lavandas eļļa ir izmantojama kukaiņu atbaidīšanai, bez tam tai  piemīt pretiekaisuma īpašības, kas samazina kairinājumu un sāpes, kas saistītas ar kukaiņu kodumiem.

Kosmētikā: Ieteicams lietot pēc sauļošanās, samazina saules ultravioletā starojuma radītās sekas, palīdz veidot noturīgāku iedegumu.

 Lavandas eļļai piemīt spēcīgas ādu mīkstinošas, mitrinošas, atjaunojošas un aizsargājošas īpašības. Tā ir spēcīgs antioksidants un ādu atjauninošs līdzeklis.

Lietojot lavandas eļļu ir iespējams efektīvi ārstēt „alopecija areata” (matu izkrišanu), veicināt matu augšanu.

Kulinārijā: Var izmantot konditorejas izstrādājumu un desertu pagatavošanā.

Coconut-lavender oil

Composition: saturate and unsaturated fatty acids, potassium, calcium, iron, magnesium, linalyl acetate, linalool, lavandule acetate, limonene, geraniol, etc.

For health: Antibacterial properties. Used in the treatment of diabetes, improves the functioning of the digestive system and the immune system. Healing skin damage, protecting the liver. Helps against obesity.

Relieve pain. It can relax tensed muscles, ease muscle pain or, joint pain, rheumatism, back pain, sprains, lumbago.

Lavender oil is used for repelling insects and also has anti-inflammatory properties that reduce irritation and pain associated with insect bites.

Cosmetics: It is recommended that sunscreen use, the effects of sunscreen radiation are reduced, helps to make a more persistent tan.

Lavender oil has strong skin softening, moisturising, restorative and protective properties. It is a potent antioxidant and skin-updating agent.

The use of lavender oil makes it possible to effectively treat “alopecia areata”, which promotes hair growth.

Culinary: Can be used in the preparation of confectionery and desserts.

Kokosriekstu - smiltsērkšķu eļļa

Sastāvs: Piesātinātās un nepiesātinātās taukskābes, kālijs, kalcijs, dzelzs, magnijs, kā arī antioksidanti – beta karotīns, fitosteroli, folijskābe.

Kosmētikā: Teicama eļļa ādas un matu kopšanai. Mitrina un baro ādu. Ieteicams lietot pēc sauļošanās, samazina saules ultravioletā starojuma radītās sekas, palīdz veidot noturīgāku iedegumu.

Kulinārijā: Izmanto konditorejas izstrādājumu un desertu pagatavošanā. 

Coconut- sand thorn oil.

Composition: saturate and unsaturated fatty acids, potassium, calcium, iron, magnesium, as well as antioxidants — beta carotene, phytosterols, folic acid.

In cosmetics: Excellent oil for skin and hair care. Moisturizes and feeds the skin.  Recommended using for sunscreen, it  are reduced the effects of sunscreen radiation, helps to make a more persistent tan.

Culinary: Used in the preparation of confectionery and desserts.
Kokosriekstu - šokolādes eļļa

Sastāvs: Šokolāde ir bagāta ar antioksidantiem – flavonoliem, kā arī tā satur alkaloīdus – teobromīnu, feniletilamīnu un kofeīnu, kas saistīti ar serotonīna (laimes hormona) līmeni smadzenēs. Šokolādes sastāvā ir mikroelementi, K, E, D, A vitamīni

Kosmētikā: Eļļa ātri iesūcas ādā, dziļi baro un mitrina to, mazinot brīvo radikāļu negatīvo ietekmi, aizsargājot no krunciņu veidošanās. Efektīvi uzlabo ādas elastību un krāsu – rodas viegls saules iedeguma iespaids un kārdinošs šokolādes aromāts. Baro, atsvaidzina un tonizē ādu. Atjauno ādas elastību, dziļi mitrinot un barojot. Tā saucamais liftinga efekts pamanāms, jo procedūrā tiek regulēts ādas pH līmenis, radot komforta sajūtu ilgam laikam. Mazinās celulīts, atjaunojas un barojas ādas šūnas. Patīkamais aromāts mazina depresiju, novērš nemieru un spriedzi, uzlabo garastāvokli, āda kļūst samtaināka un mirdzošāka, it kā uzlādēta ar pozitīvu enerģiju. 

Kulinārijā: Var izmantot gatavojot desertus un konditorejas izstrādājumus. 

Coconut - Chocolate Oil

Composition: Šokolāde is rich in antioxidants — flavonols, as well as it contains alkaloids — teobromine, phenylamine and caffeine — that are associated with levels of serotonin (happiness hormone) in the brain. Chocolate contains trace elements, vitamins K, E, D, A

In cosmetics: Oil quickly seeps into the skin, deep feed it and moistening it, mitigating the negative effects of free radicals, protecting from wrinkling. Effectively improves the flexibility and colour of the skin, with a mild sun tan impression and a tempting chocolate aroma. It nourish, refresh and toning the skin. Restores the flexibility of the skin by wetting and feeding deep. The so-called smoothing effect is noticeable because the procedure adjusts the pH of the skin, creating a comfort feeling for a long time. Cellulite decreases, restores and feeds skin cells. The pleasurable scent relieves depression, eliminates anxiety and tension, improves mood, the skin becomes more velvety and gleaming, as if charged with positive energy.

Culinary: You can use to make desserts and confectionery.Koriandra eļļa

(uz saulespuķu eļļas bāzes)

Sastāvs: (Z)-6-oktadecēnskābe (60-75%), linolskābe (12-19%), oleīnskābe (8-15%), palmitīnskābe (2-5%), citrols, vitamīni – A, K, kālijs, kalcijs, mangāns.

 Veselībai: Izmanto bezmiega un noguruma ārstēšanai, veicina kuņģa un aizkuņģa dziedzeru darbību. Lieto podagras, dermatīta, piņņu un masalu ārstēšanā. Pretsāpju, pretsēnīšu īpašības. Atvieglo muskuļu sāpes.

 Kulinārijā: Izmanto liķieru, desu, pagatavošanā, kā piedevu gaļas ēdieniem.

Coriander oil

(on a sunflower oil basis)

Composition: (Z)-6-octadecenic acid (60-75%), linolic acid (12-19%), oleic acid (8-15%), palmitic acid (2-5%), citrol, vitamins A, K, potassium, calcium, manganese.

Health: Used to treat insomnia and fatigue, contributes to the functioning of the stomach and pancreas. Used in the treatment of gout, dermatitis, acne and measles. It is painkiller, and have antifungal properties. Relieves muscle pain.

Culinary: Used in the preparation of liqueurs, sausages, as an additive for meat dishes.
Krustnagliņu eļļa

 (uz saulespuķu eļļas bāzes) 

Sastāvs: Nepiesātinātās un piesātinātās taukskābes, eugenols, vitamīni - E, K.

Veselībai: Mazina kakla, smaganu un mutes čūlu sāpes, palīdz novērst sliktu elpu. Noder brūču, kašķa izsitumu, sēnīšu infekcijas radītu iekaisumu, zilumu, kukaiņu kodumu, piņņu, miežagrauda apkopšanai. Lielisks stresa atslodzes veicinātājs. Stimulē prāta darbību un samazina garīgo izsīkumu un nogurumu. Krustnagliņu eļļa arī izraisa miegu un ir lietojama bezmiega gadījumos. ir noderīga, lai samazinātu garīgās problēmas, piemēram, atmiņas zudumu, depresiju un nemieru. Mazina galvassāpes. Efektīvi samazina tādas kuņģa un zarnu sistēmas problēmas kā žagas, gremošanas traucējumi, nelabumi un vēdera uzpūšanās. Noderīga sliktas dūšas un vemšanas novēršanā. To bieži izmanto ar grūtniecības saistītas vemšanas apturēšanā. Krustnagliņu eļļa paātrina organisma metabolisma procesus, uzlabojot asins cirkulāciju un samazina ķermeņa temperatūru.

Kosmētikā: Krustnagliņu eļļa ir laba masāžas eļļa ar pretsāpju un nomierinošu iedarbību.

Kulinārijā: Krustnagliņu eļļa ir uzskatāma par ļoti labu garšas bagātinātāju. To var pievienot daudziem indiešu ēdieniem, mērcēm, kā arī kūkām.

Clove oil

(on a sunflower oil basis)

Composition: Unsaturated and saturate fatty acids, eugenol, vitamins - E, K.

Health: Reduces the pain of neck, gums and mouth ulcers helps to prevent bad breath. It is useful for treat wounds, rash caused by scabies  , inflammation caused by  fungal infections , bruises, insect bites, acne, Barleycorn. Excellent driver of stress relief. Stimulates the action of the mind and reduces mental exhaustion . Clove oil also causes sleep and is used in insomnia cases. It is helpful in reducing mental problems such as memory loss, depression and anxiety. Relieves headache. Effective reduction of gastrointestinal problems such as hiccups, indigestion, nausea and distension. Helpful in preventing nausea and vomiting. It is often used to stop pregnancy-related vomiting. Clove oil accelerates the body's metabolism processes, improving blood circulation and reducing body temperature.

In cosmetics: The clove oil is a good like massage oil with painkillers properties and soothing effects.

Culinary: The clove oil is thought to be a very good taste supplement. It can be added to many Indian dishes, sauces, as well as cakes.
Kurkuma eļļa

(bāzēta uz saulespuķu vai sezama eļļām)

Sastāvs: Eļļa satur E, K vitamīnus, kurkumīnu, terpēnus, polifenolus.

Veselībai: Kurkuma eļļa attīra asinis, veicina šūnu atjaunošanos un aktivizē vielmaiņu. Kurkumīns kavē locītavu iekaisumu veidošanos un osteoporozes attīstību. Tas šķīdina trombus smadzenēs, kas ir vecuma plānprātības un Alcheimera slimības cēlonis. ASV un Lielbritānijas zinātnieki iesaka kurkumīnu saturošus preparātus (arī kurkuma eļļu) lietot kā vecuma demenci aizkavējošu līdzekli.

Kurkumīnam un tā atvasinājumiem piemīt ļaundabīgo audzēju šūnu attīstību bloķējošas īpašības un tāpēc to lieto kā pretvēža profilakses līdzekli. Kurkuma eļļa ir teicama dabīga antibiotika, kuras lietošana pēc zinātnieku atzinuma nerada kuņģa–zarnu trakta un aknu bojājumus. Tieši pretēji – kurkuma eļļas lietošana paaugstina zarnu floras darbības aktivitāti un tādējādi uzlabo gremošanu. Kurkuma eļļas lietošana palīdz risināt ādas veselības problēmas – niezi, iekaisumus, ekzēmas. Kavē ādas slimību attīstību.

Kosmētikā: Indijā kurkuma eļļa tiek plaši lietota kosmētikā. Tā uzlabo sejas krāsu, attīra ādu, veicina sviedru dziedzeru atvēršanu.

Kulinārijā: Kurkuma eļļa piedod ēdieniem specifisku garšu, kas uzlabo apetīti. Plaši lieto Austrumu virtuves ēdienu gatavošanā.

Curcuma oil

(based on sunflower or sesame oils)

Composition: Oil contains vitamin E, K, curcumin, terpenes, polyphenols.

For health: Curcuma oil purifies blood, promotes cell recovery and activates metabolism. Curcumin inhibits the formation of joint inflammation and the development of osteoporosis. It dissolves clots in the brain, which is the cause of age dementia and Alzheimer's. Scientists in the US and UK recommend the use of curcumin containing preparations (including curcuma oil) as a delaying agent for  dementia.

Curcumin and its derivatives have blocking properties for the development of cancer cells and are therefore used as a means of preventing cancer. Curcuma oil is an excellent natural antibiotic whose use, according to scientists, does not cause any damage to the stomach and intestines tract and liver. On the contrary, the use of curcuma oil increases the activity of intestinal flora and thus improves digestion. Oil helps to address skin health problems such as itching, inflammation, eczema. Prevents the development of skin diseases.

Cosmetics: In India, curcuma oil is widely used in cosmetics. It enhances facial color, purifies skin, facilitates the opening of sweat glands.

Culinary: Curcuma oil  gives food-specific flavors that enhance appetite. Is widely used in Oriental kitchen cooking.Kurkuma un melno piparu eļļa

(bāzēta uz saulespuķu vai dabīgā (nelobītā) sezama eļļām)

Sastāvs: Eļļa satur E, K vitamīnus, kurkumīnu, kapsaicīnu un piperīnu.

Veselībai: Kurkuma un melno piparu eļļa aktivizē vielmaiņu. Eļļas lietošana kavē locītavu iekaisumu veidošanos un osteoporozes attīstību. Abu eļļu sastāvdaļas ir spēcīgi antioksidanti. Kurkumīns un piperīns, kā rāda jaunākie pētījumi, kopā spēj apturēt cilmes šūnu vairošanos un tādējādi kavēt krūts vēža izveidošanos. Kurkuma un melno piparu eļļa ir teicama dabīga antibiotika. Eļļu lieto kakla sāpju gadījumos. Var izmantot ārstējot anoreksijas slimniekus, jo tā izraisa apetītes palielināšanos. Eļļa izmantojama hroniska noguruma ārstēšanā.

Kulinārijā: Kurkuma un melno piparu eļļa piedod ēdieniem specifisku garšu, kas uzlabo apetīti. Plaši lieto Austrumu virtuves ēdienu gatavošanā. Ar to var apziest gaļu un zivis pirms cepšanas vai sautēšanas. To var pievienot kotlešu masai, un tajā var cept omletes un olu kulteņus. 

Curcuma and black pepper oil

(based on sunflower or  sesame oils)

Composition: Oil contains vitamin E, K, curcumin, capsaicin and piperin.

Health: Curcuma and black pepper oil activates metabolism. The use of oil inhibits the formation of joint inflammation and the development of osteoporosis. Ingredients in both oils are powerful antioxidants. Curcumin and piperine, as the latest studies show, together are able to stop stem cell reproduction and thus prevent the development of breast cancer. Curcuma and black pepper oil is an excellent natural antibiotic. Oil is used against neck pain. It may be used for treatment of anorexia patients  as it leads to an increase in appetite. The oil is used in the treatment of chronic fatigue.

Culinary: Curcuma and black pepper oil forgive food-specific flavors that enhance appetite. Is widely used in Oriental kitchen cooking. With it can cover meat and fish before roasting or stewing. It can be added to the  meatball mass and can use in baking omelets and scrambled eggs .
Ķirbju sēklu eļļa 100%

Sastāvs: Linolskābe (18-62%), oleīnskābe (17-40%), palmitīnskābe (13-18%), α-linolēnskābe (0.34-0.82%), mangāns, fosfors, varš, magnijs, cinks, daudz antioksidanti – polifenoli, flavonoīdi, karotenoīdi, fitosteroli, kā arī vitamīni – A, E.

Veselībai: Holesterīna līmeņa regulēšana, aizkavē nierakmeņu veidošanos, antiparazītiskas īpašības. Izmanto prostatīta gadījumos, uzlabo insulīna regulēšanu asinīs. Lieto diabēta, aterosklerozes, aknu, urīnceļu, gremošanas sistēmas slimību ārstēšanā. Pretsēnīšu, pretvīrusu un pretiekaisuma īpašības.

Kosmētikā: Lieto ārīgi ķermeņa masāžām, ādas, nagu un matu kopšanai.

Kulinārijā: Lieto salātiem, zivju ēdieniem, konditorejas izstrādājumiem un saldajiem ēdieniem. 

Pumpkin seed oil 100%

Composition: Linolic acid (18-62%), oleic acid (17-40%), palmitic acid (13-18%), α-linolenic acid (0.34-0.82%), manganese, phosphorus, copper, magnesium, zinc, many antioxidants - polyphenols, flavonoids, carotenoids, phytosterols, and vitamins - A, E.

For health: It adjust cholesterol levels, delaying the formation of kidney stones, anti-parasitic properties. Used in cases of prostatitis, improves the control of insulin in the blood. Is used in the treatment of diabetes, atherosclerosis, liver, urinary tract, digestive system diseases. Antifungal, antiviral and anti-inflammatory properties.

In cosmetics: Use externally for body massages, skin, nail and hair care.

Culinary: For salads, fish dishes, confectionery and sweet dishes.
"Latgale" linseed oil 100%

Composition: Alfa linolenic acid (50-60%), oleic acid (18%), linolic acid (15%), copper, manganese, magnesium, iron, vitamins A, E, K.

Health: Regulates the cholesterol level and blood sugar, blood pressure. Improve metabolism. Is used in cases of diseases of the digestive system. Reduces symptoms of menopause and helps against menstrual pain. Anticancer properties. Improves liver function.

In cosmetics: hydrates the skin. Strengthens your hair and nails. Can be used after sunscreen, soothe irritated skin.
Culinary: Add to salads as well as meat, pasta, etc. after their heat treatment.


Lavandas eļļa

(uz čia sēklu eļļas bāzes)

Sastāvs: Linolskābe (52-70%), oleīnskābe (13-24%), palmitīnskābe (12-18%), stearīnskābe (2-4%), vitamīns E, kalcijs, magnijs, dzelzs , linalyl acetāts , linalools, lavandulyl acetāts , limonēns, geraniols u.c. aktīvas vielas.

Veselībai: Lieto bezmiega gadījumos, nervu un fizisko pārslodžu brīžos un migrēnas gadījumos.

Lavandas eļļa ir labs sirdi spēcinošs līdzeklis. Uzlabo asinsriti. Ar eļļas palīdzību iespējams mazināt paaugstinātu asinsspiediena līmeni, tā leitojama hipertensijas ārstēšanai.

Uzlabo gremošanu. Šī eļļa palīdz veicināt mobilitāti zarnās un žultsceļos un stimulē kuņģa sulas veidošanos, kas var palīdzēt ārstēt sāpes vēderā, gremošanas traucējumus, gāzu uzkrāšanos, vēdergraizes, vemšanu un caureju.

Stimulē urīna veidošanos, kas palīdz atjaunot hormonu līdzsvaru, novērst cistītu (urīnpūšļa iekaisums), un mazina citus urīnceļu darbības traucējumus.

Sāpju atvieglošanai. Tā var atslābināt saspringtus muskuļus , atvieglot muskuļu sāpes vai, sāpes locītavās, reimatismu, muguras sāpes, sastiepumus, lumbago.

Lavandas eļļa var palīdzēt mazināt elpošanas traucējumus kā arī saaukstēšanās un gripas izpausmes, rīkles infekciju, klepus,  tonsilītu, bronhītu, deguna aizsprostojumus, un laringītu.

Lavandas eļļa ir izmantojama kukaiņu atbaidīšanai, bez tam tai piemīt pretiekaisuma īpašības, kas samazina kairinājumu un sāpes, kas saistītas ar kukaiņu kodumiem.

Kosmētikā: Lavandas eļļai piemīt spēcīgas ādu mīkstinošas, mitrinošas, atjaunojošas un aizsargājošas īpašības. Tā ir spēcīgs antioksidants un ādu atjauninošs līdzeklis.

Eļļas lietošana veicina krunciņu izlīdzināšanos, kavē ādas priekšlaicīgu novecošanos. Tā baro matus un galvas ādu. Eļļa tiek plaši izmantota dažādos kosmētiskos līdzekļos un kā bāzes eļļa masāžai. Lietojot lavandas eļļu ir iespējams efektīvi ārstēt „alopecija areata” (matu izkrišanu), veicināt matu augšanu.

Kulinārijā: Izmanto gatavojot zaļumu salātus un saldajos ēdienos.

Gatavojot grilējamus ēdienus izmanto lavandas eļļu, neilgi pirms gatavošanas beigām apsmidzinot grilējamo gaļu vai zivis.

Lavandas eļļa tiek uzskatīta arī kā efektīvs garšas uzlabotājs.

Lavender flowers oil.

(based on chia seeds oil)

Composition: Linolic acid (52-70%), oleic acid (13-24%), palmitic acid (12-18%), stearic acid (2-4%), vitamin E, calcium, magnesium, iron, linalyl acetate, linalool, lavandulyl acetate, limonene, geraniol, etc.

For health: may be use in cases of insomnia, nerve and physical congestion and migraines.

Lavender oil is a good heart-strengthening remedy. Improve the circulation. Oil can help to reduce high blood pressure levels, andmay be use to treat hypertension.

Improve digestion. This oil helps to promote mobility in the gut and biliary tract and stimulates the formation of gastric juice, which can help to treat abdominal pain, indigestion, gas build-up, vomiting, and diarrhoea.

Stimulates urine formation, which helps to restore the balance of hormones, prevent cystitis (inflammation of the bladder), and reduces other urinary tract disorders.

Relieving pain. It can relax tense muscles, ease muscle pain or, joint pain, rheumatism, back pain, various sprains, lumbago.

Lavender oil can help reduce respiratory problems, as well as cold and flu, throat infection, cough, tonsilite, bronchitis, nasal congestion, and laryngitis.

Lavender oil is used for repelling insects and also has anti-inflammatory properties that reduce irritation and pain associated with insect bites.

In cosmetics: Lavender oil has strong skin-softening, moisturising, restorative and protective properties. It is a potent antioxidant and skin-updating agent.

The use of oil contributes to smoothing wrinkles, hampering the premature ageing of the skin. It feeds hair and head skin. Oil is widely used in various cosmetic products and as base oil for massage. The use of lavender oil makes it possible to effectively treat “alopecia areata”, which promotes hair growth.

Culinary: Used to make green salads and sweet foods.

Lavender oil is used when preparing grilled dishes, spraying grilled meat or fish shortly before serving.

Lavender oil is also considered to be an effective taste enhancer.
Mandeļu eļļa 100%

Sastāvs: Oleīnskābe (60-70%), linolskābe (20-25%), palmitīnskābe (3-7%), stearīnskābe (1-3%). Satur ļoti daudz vitamīna E, kā arī vitamīnus A, D. Satur daudz kālija, magnija, kalcija, kā arī fitosterolus un flavonoīdus.

Veselībai: Uzlabo atmiņu, stiprina nervu sistēmu, regulē asinsspiedienu un holesterīna līmeni asinīs. Pretiekaisuma īpašības.

Kosmētikā: Mitrina, baro sakairinātu ādu, izlīdzina grumbas. Izmanto sejas ādas kopšanai. Spēcīgs dabisks matu augšanas stimulators, padara matus elastīgus un spīdīgus. Izmanto dekoratīvās kosmētikas noņemšanai. Ietilpst bērnu kosmētikas līdzekļu sastāvā. Aizsargā pret saules staru kaitīgo ietekmi.

Kulinārijā: Izmanto salātu mērču pagatavošanā, saldo ēdienu un konditorejas izstrādājumu pagatavošanā. 

Almond oil 100%

Composition: Oleic acid (60-70%), linolic acid (20-25%), palmitic acid (3-7%), stearic acid (1-3%). Contains very much vitamin E and vitamins A, D. Contains a lot of potassium, magnesium, calcium, and phytosterols and fibronoids.

Health: improves memory, strengthening the nervous system, regulating blood pressure and blood cholesterol. Anti-inflammatory properties.

In cosmetics: moisturizes, nourished the irritated skin, smooths wrinkles. Used to treat the skin of the face. A powerful natural hair growth stimulator, makes hair flexible and shiny. Used for the removal of ornamental cosmetics. Included in children's cosmetic products. Protect against the harmful effects of sunlight.

Culinary: Used in the preparation of salad sauces, sweet food and confectionery.
Mārdadžu eļļa 100%

Sastāvs: Linolskābe (61-62%), oleīnskābe (21-22%), vitamīni - A, D, E, K, flavonoīdi, karotinoīdi, kālijs, magnijs, kalcijs, mangāns, silimarīns.

Veselībai: Efektīvs hepatoprotektors - novērš toksisko savienojumu uzsūkšanos, kuri nokļūst organismā ar ēdienu un ūdeni. Aizsargā, attīra un atjauno aknas, palīdz stipru saindēšanos gadījumos - ar alkoholu, ķīmijas terapiju, sēnēm. Samazina krūts, dzemdes kakliņa, priekšdziedzera vēža attīstību. Regulē apetīti, stiprina imunitāti un redzi, samazina holesterīna līmeni. Lieto aknes, dermatīta, ekzēmas gadījumā.

Kosmētikā: Mitrina un baro ādu. Nomierina sakairinātu ādu. Stiprina un baro matus un palīdz pret blaugznām.

Kulinārijā: Var pievienot dārzeņu ēdieniem un salātiem. 

Milk thistle oil 100%

Composition: linoleic acid (61-62%), oleic acid (21-22%), vitamins A, D, E, K, flavonoids, carotenoids, potassium, magnesium, calcium, manganese, silimarin.

For health: efficient hepatoprotector - prevents the absorption of toxic compounds that come to the body with food and water. Protect, purify and restore the liver, help severe poisoning in cases of alcohol, chemical therapy, mushrooms. Reduces the development of breast, cervix, prostate cancer. Regulates appetite, strengthens immunity and vision, lowers cholesterol levels. Used for acne, dermatitis, eczema.

In cosmetics: moisturizing and nourishing the skin. Comforts the irritated skin. Strengthens and feeds hair and helps against dandruff.

Culinary: can to add for vegetable  dishes and salads.
Melno ķimeņu eļļa 100%

Sastāvs: Linolskābe (55-60%), oleīnskābe (20-25%), palmitīnskābe (10-15%), stearīnskābe (2-3%),

α-linolēnskābe (<1%), kalcijs, fosfors, varš, cinks, dzelzs, vitamīni - A, E. Karvons, p-kumēns.

Veselībai: Veicina glikozes līmeņa samazināšanos asinīs, stimulē kaulu smadzeņu veidošanos un imūnsistēmai ļoti svarīgu šūnu veidošanu. 

Melno ķimeņu eļļa, lietota kā palīglīdzeklis, ir devusi ļoti labus rezultātus tālākminēto veselības traucējumu gadījumos. 

Gremošanas traucējumi, vēdera uzpūšanās pie nepietiekamas žults sekrēcijas, podagra, migrēna, organisma novājēšana, imunitātes pazemināšanās, gremošanas traucējumi,  caureja ,  cērmes , galvas, ausu, zobu sāpes, smaganu iekaisums, augsts arteriālais spiediens, deguna gļotādu asiņošana, hemofilija, vēža audzēji, hemoroīdi, cukura diabēts, piena dziedzeru pastiprināta sekrēcija, dzemdes asiņošana, nekontrolējama urīna noplūde, kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas čūla, holesterīna līmeņa pazemināšana asinīs, prostatīts, sauss klepus, bronhiālā astma, saaukstēšanās slimības, augšējo elpošanas ceļu iekaisums, reimatisms un muskuļu-skeleta saslimšanas, dermatīts.

Kulinārijā: Melno ķimeņu eļļa nelielās devās piedod ēdieniem specifisku garšu. Lieto Austrumu virtuves ēdienu gatavošanā.

Svarīgi!!! Lietojot melno ķimeņu eļļu, jāuzdzer pusglāze ūdens, kurā izšķīdināta ēdamkarote dabīgā medus. 

Black cumin oil 100%

Composition: linoleic acid (55-60%), oleic acid (20-25%), palmitic acid (10-15%), stearic acid (2-3%),

α-linolenic acid (< 1%), calcium, phosphorus, copper, zinc, iron, vitamins A, E. Carvone, p-cumin.

For health: promote the reduction of blood glucose, stimulating bone marrow formation and the development of cells that are very important to the immune system.

Black cumin oil, used as an aid, has produced very good results in the following health problems:

Digestive disorders, flatulence due to insufficient bile secretion, gout, migraine, weakening of the body, decrease in  immunity ,digestive disorders, fever and high temperature, diarrhea, parasites worms, headache, earache, toothache, inflammation of the gums, high arterial pressure, bleeding from the nasal mucosa, hemophilia, cancerous tumors, hemorrhoids,  diabetes,   increased  secretion  of milk from mammary glands, uterine bleeding, uncontrollable leakage of urine, gastric and duodenal ulcer,lowering blood cholesterol levels, prostatitis, dry cough, bronchial asthma, cold diseases, inflammation of the upper respiratory tract, rheumatism and musculoskeletal diseases,dermatitis

Culinary: Black caraway oil in small doses gives food-specific taste. Used in the cooking of Eastern kitchens.

Important!!! When using black caraway oil, a half-glass of water must be taken with a tablespoon of natural honey dissolved in it.

Melno ķimeņu - sezama eļļa

Sastāvs: Nepiesātinātās un piesātinātās taukskābes, kalcijs, fosfors, magnijs, kālijs, dzelzs, vitamīni – A, E, K, karvons, p-kumēns.

Veselībai: Antioksidanta īpašības, regulē holesterīna un asinsspiediena līmeni, lieto gremošanas sistēmas, elpošanas ceļu u.c. slimību gadījumos. 

Kosmētikā: Mitrina un baro ādu, stiprina matus un nagus.

Kulinārijā: Lieto dažādu austrumu ēdienu pagatavošanā. 

Black cumin - sesame oil

Composition: Unsaturated and saturate fatty acids, calcium, phosphorus, magnesium, potassium, iron, vitamins A, E, K, carvone, p-cumin.

For health: Antioxidant properties, regulation of cholesterol and blood pressure levels, use in diseases of digestive systems, respiratory tract, etc.

In cosmetics: moisturized and feed the skin, strengthening hair and nails.

Culinary: Use in the preparation of various Eastern foods.Raudenes eļļa

(bāzēta uz saulespuķu eļļas)

Sastāvs:

Linolēnskābe (57%), linolskābe (22%). Karvakrols, timols, rozmarīnskābe. Raudenes eļļa satur A vitamīnu, dzelzi, kalciju, magniju. Dažkārt raudeni uzskata par sievišķīgu drogu, jo tās sastāvā ir estrogēniem līdzīgas vielas, kas piedalās hormonu līdzsvara regulācijas procesos organismā.

Veselībai:

Raudenes aktīvās vielas spēj iedarboties uz ādas sēnīšu infekcijām, tāpēc atšķaidītu ēterisko eļļu lieto ārīgi uz sēnīšu skartajiem ādas rajoniem, taču rūpīgi jāraugās, vai eļļa neizraisa pastiprinātu ādas kairinājumu. Uzlabo imūnsistēmu, stipras antioksidantu īpašības un antivīrusu īpašības. Lieto iekaisuma slimību ārstēšanai, elpceļu iekaisumiem, klepus gadījumā. Antibakteriālas un antivirālas īpašības.

Kulinārijā:

Raudene lietojama gan veģetāro ēdienu garšas bagātināšanai, gan arī kā piedeva ceptiem, vārītiem vai sautētiem cūkas, liellopa un jēra gaļas ēdieniem. Grieķu virtuvē raudeni visbiežāk izmanto, gatavojot jērgaļas ēdienus, savukārt pie mums to sausā veidā birdina gandrīz uz katras picas.

Oregano oil

(based on sunflower oil)

Composition: linolenic acid (57%), linolic acid (22%). Carvacrol, thymol, rosmarinic acid. The lubricating oil contains vitamin A, iron, calcium, magnesium. Sometimes oregano is considered to be feminine droga, as it contains oestrogen-like substances participating in hormone balance management processes in the body.

For health: the active substances of oregano oil can work on infections of skin fungi, so  oil is used externally in fungal areas of the skin, but care should be taken to ensure that the oil does not cause increased skin irritation. Improves the immune system, strong antioxidant properties, and antivirus properties. Used to treat inflammatory diseases, inflammation of the airways, cough. It have antimicrobials and antivirals properties.

Culinary: oregano oil is to be used for enriching the taste of both vegetarians and as an additive for fried, cooked or sautéed pig, beef and lamb dishes. In the Greek kitchen, oregano is most commonly used when cooking seafood, while we dry it on almost every pizza.


Ripša eļļa

Sastāvs un īpašības :

Ripsis (angliski: turnip rape) jeb largo ir Brassica rapa subsp. Oleifera šķirne, kas piemērota bioloģiskām saimniecībām.

Lielākā daļa cilvēku Latvijā nezin kas ripsis ir un ar ko tas atšķiras no rapša.

Tāpēc mēs sniedzam skaidrojumu par galvenajām abu sēklaugu un no tiem iegūstamo eļļu atšķirībām.

Pirmā atšķirība ir tāda, ka ziemas ripsis salīdzinājumā ar rapsi ir būtiski ātraudzīgāks, kas samazina kaitēkļu un nezāļu kaitējumu sējumiem.

Tāpēc ripša audzēšanai nav nepieciešami ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi, kas to padara interesantu bioloģiskajai lauksaimniecībai.

Otra atšķirība ir maigāka garša, kas ir svarīgi  ēdiena  gatavošanas procesā,  jo neietekmē tā  kopgaršu.

Trešā atšķirība ir dūmošanas punkts( +238 C), kurš ir par 33 grādiem augstāks nekā rapsim, un tāpēc ripša eļļa ir salīdzinoši drošāk izmantojama cepšanai.

Sastāvs:

Alfa linolēnskābe ( omega 3) - 11%, linolskābe (omega 6) - 21%, oleīnskābe ( omega 9) - 61%, piesātiņātās taukskābes - 7%, t.sk. palmitīnskābe - 4%, stearīnskābe - 3%. Eļļa satur arī E un K vitamīnus. 


 

Veselībai:

Ripša eļļa var būt noderīga kardiovaskulāro risku profilaksē- tā samazina LDL holesterīna līmeni. Holesterīna līmeņa samazināšanās novērota arī pētījumos ar pacientiem, kam it metabolais sindroms (dažādi kardiovaskulārie riski – viscelara aptaukošanās, hipertensija, dislipidēmija, glikozes tolereance vai diabēts)

Kulinārijā:

Ripša eļļa ir izmantojama visās kulinārajās darbības, kurās izmanto olīveļļu, rapša un saulespuķu eļļu.

Turnip rape 100% oil

Turnip rape or largo is Brassica rapa subsp. Oleifera variety suitable for organic farms.

Most people in Latvia do not know what turnip rape is and what it is different from rapeseed.

Therefore, we are providing clarification on the main differences between the two plants and the oils to be extracted from them.

The first difference is that winter turnip rape grows significantly more rapid compared to rapeseed, which reduces the damage of pests and weeds to crops.

Therefore, the cultivation of turnip rape does not require chemical plant protection products which make it interesting for organic farming.

The other difference is a softer taste, which is important in the cooking process because it doesn't affect taste of food.

The third difference is the smoke point (+238 C), which is 33 degrees higher than rapeseed, and is therefore relatively safer to be used for baking.

Composition: linolenic acid alfa (omega 3) - 11%, linolic acid (omega 6) - 21%, oleic acid (omega 9) - 61%, saturates - 7%, including palmitic acid - 4%, stearic acid - 3%. The oil also contains vitamins E and K.

For health: turnip rape oil can be useful in preventing cardiovascular risks - it lowers LDL cholesterol. Decreases in cholesterol levels have also been observed in studies in patients with it metabolic syndrome (various cardiovascular risks include visceral obesity, hypertension, dyslipidaemia, glucose tolerance or diabetes).

Culinary: turnip rape oil is to be used in  cooking operations similar olive oil, rapeseed and sunflower oil.

 

 


Piezīme.


Saulespuķu eļļas apraksts ir  citāds, jo cilvēku attieksme pret to ir mazliet noniecinoša. Iemesls ir padomju laiki, kad eļļa nebija kvalitatīva, bet auksti presēta kvalitatīva saulespuķu eļļa ir ļoti vērtīga, ko mēs šeit gribam parādīt.

,

Saulespuķu 100% eļļa.

Izšķir 3 veidu saulespuķu eļļas – zema oleīnskābes satura (oriģinālā), kas satur līdz

pat 70% linolskābes, vidēja oleīnskābes satura un augsta oleīnskābes satura. Tipiska saulespuķu eļļas 


taukskābju kompozīcija ir sekojoša: oleīnskābe – 30%, linolskābe – 55%, α-linolēnskābe – 35, palmitīnskābe – 6% un stearīnskābe – 4%.[1] Saulespuķu eļļa ir lielisks fitosterolu avots. Atkarībā no šķirnes to kopējais daudzums var variēt visai plašās robežās – 300-2000 mg/100 g eļļas.[2] Galvenais fitosterols saulespuķu eļļā ir β-sitosterols, apmēram 10 reizes mazāk ir stigmasterols un kampesterols. Nelielos daudzumos tajā atrodams arī Δ5- un Δ7-avenasterols un Δ7-stigmasterols. Saulespuķu eļļa satur arī E vitamīnu – tajā galvenokārt atrodams α-tokoferols (45 mg/100 g).[3] Eļļa ir arī labs magnija un selēna avots.

Saulespuķu eļļa var būt noderīga atopiskā dermatīta gadījumā1 un brūču dziedēšanā,1,[4] kā arī tā mitrina ādu.1

E vitamīns(Alfa-Tokoferols).

E vitamīns ir spēcīgs antioksidants – tas pasargā šūnas (plaušās, ādā, acīs, aknās u.c. orgānos) no oksidēšanās resp. "sadegšanas". Tam ir pretiekaisuma darbība, mazina dažu audzēju, aterosklerozes attīstības risku, palīdz uzturēt nervu sistēmas darbību.

Tokoferols – vairošanās vitamīns, labvēlīgi ietekmē dzimumorgānu darbību un citu dziedzeru funkcijas, atjauno olšūnu un spermatozoīdu funkcijas, palīdz neauglības gadījumā un sekmē augļa attīstību grūtniecības laikā. Aizkavē procesu attīstību, kas veicina taukskābju kaitīgo vielu vedošanos organismā. Aizkavē A vitamina oksidēšanās procesus un labvēlīgi ietekmē tā uzkrāšanos aknās.

E vitamīns sekmē olbaltumu un tauku uzsūkšanos, piedalās audu elpošanas procesos, iedarbojas uz smadzeņu, nervu, muskuļu darbību, uzlabo brūču sadzīšanu, aizkavē vispārēju šūnu novecošanās procesus. Nostiprina asinsvadus, ietekmē hormonu sistēmas darbību. Piedalās starpšūnu vielu veidošanās procesos.

Fitosteroli .

Tās ir holesterīnam līdzīgas vielas, kas kavē holesterīna uzsūkšanos zarnās, paaugstina imunitāti un mazina dažu audzēju risku.

Magnijs un selēns.

Magnijs ir nepieciešams kauliem, daudzām organisma bioķīmiskām reakcijām, muskuļu kontrakciju, nervu funkciju regulēšanai. Selēns darbojas kopā ar E vitamīnu kā spēcīgs antioksidants, paaugstina imunitāti, aizsargā pret audzējiem, piedalās vairogdziedzera hormonu darbības regulācijā.[1] Poljšak, N.; Kreft, S.; Kočevar Glavač, N. Phytother. Res. 2020, 34, 254-269.

[2]Gonzalez Belo, R.; Velasco, L., Nolasco, S. M.; Izquierdo, N. G. J. Am. Oil Chem. Soc. 2019, 96, 1115-1123.

[3]Xu, B.; You, S.; Zhou, L.; Kang, H.; Luo, D.; Ma, H.; Han, S. Food Anal. Meth. 2020, 13, 358-369.

[4]Summers, A.; Visscher, W. O.; Khatry, S. K.; Sherchand, J. B.; Leclerq, S. C.; Katz, J.; Tielsch, J. M.; Mullany, L. C. BMC Pediatrics2019, 19, article no. 512.

Note. 

Sunflower oil description is a  little bit  different, because  humans attitude towards it oil is a bit derogatory. Reason is Soviet times, when the oil was not quality, but cold pressed quality sunflower oil is very valuable what we want to show here.

Sunflower 100% oil.

Is possibile to distinguish 3 types of sunflower oil:  low oleic acid content (original), , with medium oleic acid content and with high oleic acid content.

Typical sunflower oils fatty acid composition is as follows: oleic acid 30%, linolic acid 55%, α-linolenic acid 35, palmitic acid 6% and stearic acid 4%. [1] Sunflower oil is an excellent source of phytosterols. Depending on the variety, their total quantity may vary within a wide range of 300-2000 mg/100 g of oil. [2] The main phytosterol in sunflower oil is β-phytosterol, approximately 10 times less stigmasterol and campesterol. It can also contain in small quantities a small number of (S5 - and (S7-avenasterol and CIL 7-stigmasterol. Sunflower oil also contains vitamin E, mainly containing α-tocopherol (45 mg/100 g). [3] Oil is also a good source of magnesium and selenium.

Sunflower oil may be useful in the treatment of atopic dermatitis 1 and wound healing, 1, [4] and moistening the skin .1

Vitamin E (Alfa-Tocoferol).

Vitamin E is a potent antioxidant that protects cells (lungs, skin, eyes, liver, etc.) from “combustion” of oxidation. It has anti-inflammatory action, reduces the risk of developing some tumors, atherosclerosis, helps to maintain the functioning of the nervous system.

Tocoferol, a vitamin who support the reproduction, has a beneficial effect on the function of genital organs and other glands, restores the function of ova and spermatoids, helps in the event of infertility and contributes to the development of the foetus during pregnancy. Prevent the development of processes that encourage the introduction of harmful substances of fatty acids into the body. Delay the oxidation processes of vitamin A and contribute favourably to its accumulation in the liver.

Vitamin E contributes to the absorption of protein and fat, participates in tissue breathing processes, acts on brain, nerve, muscle function, improves wound healing, inhibits overall cell ageing processes. Strengthen blood vessels, influence the functioning of the hormone system. Participate in the formation of intercellular substances.

Phytosterols.

These are cholesterol-like substances that inhibit the absorption of cholesterol in the gut, increase immunity and reduce the risk of some tumors.

Magnesium and selenium.

Magnesium is required for bone, many biochemical reactions of the body, muscle contraction, nerve function adjustment. Selenium works with vitamin E as a potent antioxidant, raises immunity, protects against tumors, participates in regulation of thyroid hormone action.

[1] poljšak, N.; Creft, S.; Kochvar Glavač, N. Phytother. Res. 2020, 34, 254-269.

[2] Gonzalez Belo, R.; Velasco, L., Nolasco, S. M.; Izquierdo, N. G. J. Am. Oil Chem. SOC. 2019, 96, 1115-1123.

[3] Xu, B.; You, S.; Zhou, L.; Kang, H.; Luo, D.; Ma, H.; Han, S. Food Anal. Meth. 2020, 13, 358-369.

[4] Summers, A.; Visscher, W. O.; Khatry, S. K.; Sherchand, J. B.; Leclerq, S. C.; Katz, J.; Tielsch, J. M.; Mullany, L. C. BMC Pediatrics2019, 19, article no. 512.
Sezama eļļa 100%

Sastāvs: Oleīnskābe (40-45%), linolskābe (35-45%), palmitīnskābe (7-10%), stearīnskābe (4-5%), kalcijs, fosfors, magnijs, kālijs, vitamīni - E un K, fitosteroli.

Veselībai: Inhibē vēža šūnu augšanu, neitralizē brīvos radikāļus, regulē šūnu augšanu. Psoriāzes un ekzēmas ārstēšanai. Lieto gastrīta gadījumos. Populārs ajūrvēdas līdzeklis negatīvās enerģijas noņemšanai.

Kosmētikā: Izmanto masāžām, nagu un matu kopšanai. Efektīvi mitrina un baro ādu. Izlīdzina grumbas. Aizkavē plikpaurības rašanos, kā arī blaugznu veidošanos. Piemīt UV starojuma aizsardzības īpašības.

Kulinārijā: Izmanto salātu gatavošanā, populāra sastāvdaļa austrumu ēdienu gatavošanā.

Eļļai ir sildoša iedarbība uz ādu, tāpēc to nav ieteicams lietot cilvēkiem ar paaugstinātām svīšanas izpausmēm! 

Sesame oil 100%

Composition: oleic acid (40-45%), linolic acid (35-45%), palmitic acid (7-10%), stearic acid (4-5%), calcium, phosphorus, magnesium, potassium, vitamins - E and K, phytosterols.

For health: inhibits the growth of cancer cells, neutralizing free radicals, regulates cell growth. Treatment of psoriasis and eczema. Used in cases of gastritis. A popular ajurvedic feature for removing negative energy.

In cosmetics: used for massages, nails and hair care. Effectively moistening and feeding the skin. Smooths wrinkles. Prevents hair loss, as well  the formation of dandruff. May be use for UV radiation protection.

Culinary: used in salad cooking, a popular ingredient in Eastern cooking.

The oil has a warming effect on the skin, so it is not recommended for use in people with increased sweating!Sinepju sēklu eļļa 100%

Sastāvs: Eļļa satur 60% mononepiesātinātās taukskābes , 21% polinepiesātinātās taukskābes ( 6% omega 3 un 15% omega 6) un aptuveni 12% piesātināto tauku . Sinepju eļļa satur ievērojamu glikozinolāta daudzumu, kam piemīt pretmikrobu īpašības.  Sinepju sēklu eļļa satur arī alilizotiocianātu ,kas veido tās pikanto un aso garšu. Tā satur arī E vitamīna avotu – gamma tokoferolu ( saturs apmēram 19.82mg uz 100g produkta).

Veselībai: Eļļa ir bagāta ar polinepiesātinātajām taukskābēm, kas palīdz pazemināt sliktā  un paaugstināt labā holesterīna līmeni. Uzlabot līdzsvaru palīdzēs arī zemāks holesterīna, triglicerīdu, tauku līmenis asinīs, kas savukārt var novērst aptaukošanās, reimatoīdo artrītu, nieru slimības, un papildus uzlabo sirds veselību.

Sinepju eļļa tiek uzskatīta kā antibakteriāls līdzeklis, lietojot gan iekšēji, gan ārēji, un kā pretsēnīšu, lietojot ārīgi. Iekšēji, tā var cīnīties ar baktērijām, infekcijas, zarnas, resnās un citās gremošanas trakta daļās. Ārēji, tā var ārstēt gan baktēriju un sēnīšu infekcijas, ja to piemēro tieši uz ādas.

Ja āda ir sausa , iekaisusi, ar izsitumiem, labi noder masāžas ar sinepju eļļu, kurai nedaudz pievieno kurkumu.

Ierīvējot ādā eļļa viegli un dziļi iesūcas, dodot jūtamu atvieglojumu nerviem, saspringtiem muskuļiem un saitēm. Noņem muskuļu krampjus, kuri radušies no augstas temperatūras. Attīra asinis un atver poras. Stiprina matus.

Kulinārijā: Izmantošanas iespējas kulinārijā: ēdienu pagatvošanā, maizes cepšanā, svaigu salātu pagatavošanā, dažādu mērču pagatavošanā u.c.

Mustard seed oil 100%

Composition: Oil contains 60% of mono-unsaturated fatty acids, 21% polyunsaturated fatty acids (6% omega 3 and 15% omega 6) and approximately 12% saturated fat. Mustard oil contains a significant amount of glucosinolate that has antimicrobial properties. Mustard seed oil also contains alylisothianate, which makes up its spicy and sharp flavors. It also contains a source of vitamin E -  gamma tocoferol (content approximately 19.82 mg per 100 g of product).

For health: Oil is rich in polyunsaturated fatty acids, which helps lower the bad and raise the level of good cholesterol. Improving balance will also help lower cholesterol, triglycerides, blood fat levels, which in turn can prevent obesity, rheumatoid arthritis, kidney disease, and further improve heart health.

Mustard oil is considered to be an antimicrobial agent when used both internally and externally and as an antifungal agent when used externally. Internally, it can fight bacterial infections, in intestinal  and other parts of the digestive tract. Externally, it can treat both bacterial and fungal infections if applied directly to the skin.

If the skin is dry, inflamed, with rash, massages with mustard oil, which is supplemented by a little bit curcuma. are good.

The oil seeps easily and deeply into the skin, giving a sense of relief to the nerves, strained muscles, and links. It remove muscle seizures from high temperatures. Purge the blood and open the pore. It strengthen your hair too.

Culinary: Options of culinary use: cooking, bread baking, fresh lettuce, various sauces, etc.
Smiltsērkšķu eļļa

(bāzēta uz saulespuķu eļļas)

Sastāvs: Linolskābe (30-35%), α-linolēnskābe (25-28%), oleīnskābe (15-20%), vitamīni A, E, karotinoīdi (beta karotīns), flavonoīdi, hlorogēnskābe, fitosteroli.

Veselībai: Stiprina imunitāti, piemīt sāpju remdinošas, antibakteriālas un dziedinošas īpašības. Izmanto gremošanas sistēmas ārstniecībā, kā arī ādas un elpošanas ceļu gļotādas bojājumu dziedēšanai.

Kosmētikā: Var izmantot jutīgas, viegli iekaisušas ādas kopšanai, ādas novecošanās procesu kavēšanai un tās atveseļošanai. Dabīgie antioksidanti un svarīgākās taukskābes palīdz novērst kaitējumu, ko rada saules radiācija, samazina ādas iekaisumus, veicina dabīgos tonizējošos procesus, minimizē ilgstošas saules iedarbības rezultātus – grumbas, ādas sausumu, pigmentācijas plankumus.

Kulinārijā: Izmanto salātu mērču pagatavošanā, kā arī konditorejas izstrādājumiem un saldajiem ēdieniem. 

Buckthorn oil

(based on sunflower oil)

Composition: Linolic acid (30-35%), α-linolenic acid (25-28%), oleic acid (15-20%), vitamins A, E, carotenoids (beta carotene), fibronoids, chlorogenic acid, phytosterols.

Health: Strengthening immunity, exhibiting pain-relieving, antimicrobial and healing properties. May be use for digestive systems for medical treatment, as well as the skin and respiratory pathways for healing mucosal damage.

Cosmetics: can be used for care  sensitive, slightly contaminated skin,  for delaying skin ageing processes and for healing it. Natural antioxidants and important fatty acids help prevent damage caused by solar radiation, reduce skin inflammation, promote natural tonizing processes, minimise long-term sun effects – wrinkles, skin drought, pigmentation spots.

Culinary: Used in the preparation of salad sauces, as well as confectionery and for sweet foods.
Smiltsērkšķu eļļa

(uz sezama eļļas bāzes)

Sastāvs: Smiltsērkšķu eļļa satur terpēnus, beta karotīnu, vitamīnus - A, E, K, fitosterolus, kā arī nepiesātinātās un piesātinātās taukskābes.

Veselībai: Stiprina imunitāti, piemīt sāpju remdinošas, antibakteriālas un dziedinošas īpašības. Izmanto gremošanas sistēmas ārstniecībā, kā arī ādas un elpošanas ceļu gļotādas bojājumu dziedēšanai.

Kosmētikā: Lieliski pabaro un aizsargā no mitruma zuduma atūdeņotu (dehidrētu), nogurušu ādu. Smiltsērkšķu-sezama eļļa nodrošina ādu barojošas, aizsargājošas īpašības. Eļļa piemērota ne tikai pēc sauļošanās sakarsušai, apdegušai ādai, bet arī pirms tam - nedaudz tās  piešķirs sejas vai ķermeņa eļļai, krēmam, losjonam vieglas tonējošas īpašības. Laba alternatīva iedeguma līdzekļiem.

Kulinārijā: Izmanto salātu mērču pagatavošanā, dārzeņu un rīsu ēdieniem. 

Sandthorn oil

(based on sesame oil)

Composition: sandthorn oil contains terpenes, beta carotene, vitamins A, E, K, phytosterols, and unsaturated and saturated fatty acids.

Health: Strengthening immunity, exhibiting pain-relieving, antimicrobial and healing properties. Use for medical treatment of digestive systems, as well as the skin and respiratory pathways for healing mucosal lesions.

In cosmetics: perfectly nourishes and protect from loss of moisture, dehydrated , tired skin. Sandthorn-sesame oil provides skin-feeding, protective properties. Not only may be the oil be applied after sunscreen for hot, burned skin, but also before it, which will give for the face or body oil, for the cream and for the lotion  with light toning properties. Good alternative to tan features.

Culinary: Used in the making of salad sauces, vegetable and rice dishes.

Valriekstu eļļa 100%

Sastāvs: Linolskābe (45-60%), oleīnskābe (25-35%), α-linolēnskābe (9-13%), palmitīnskābe (5-8%), stearīnskābe (2-4%), E un K vitamīni, magnijs, kalcijs, cinks, dzelzs, antioksidanti – elagēnskābe, galluskābe.

Veselībai: Samazina holesterīna līmeni, stiprina imūnsistēmu. Izmanto dzimumveselības uzlabošanai vīriešiem, organisma stiprināšanai grūtniecēm un mātēm bērna zīdīšanas periodā. Veicina smadzeņu darbību, gremošanu un treknu ēdienu pārstrādi, lieto organisma atjaunināšanai, kā arī novājēšanai. Lieto diabēta, kuņģa un zarnu trakta čūlas slimību gadījumos, kavē audzēju veidošanos. Izmanto psoriāzes un ekzēmas ārstniecībai.

Kosmētikā: Mitrina ādu, efektīvs pretgrumbu līdzeklis. Uzlabo matu augšanu, stiprina tos, samazina blaugznu rašanos.

Kulinārijā: Lieto kā garšvielu kulinārijas izstrādājumiem, mērcēm, salātiem. 

Walnut oil 100%

Composition: Linolic acid (45-60%), oleic acid (25-35%), α-linolenic acid (9-13%), palmitic acid (5-8%), stearic acid (2-4%), vitamins E and K, magnesium, calcium, zinc, iron, antioxidants — elagenic acid, galluskābe.

Health: it reduce cholesterol levels, strengthens the immune system. Used to improve sexual health in men, to strengthen the body in pregnant women and mothers in breast-feeding. Contributes to brain function, digestion and the processing of fatty foods, is used to update the body, as well as to weakening . Used in diabetes, gastrointestinal ulcers, preventing tumour formation. Used for the treatment of psoriasis and eczema.

In cosmetics: Moisturizes the skin, and is effective anti-wrinkles feature. The oil improve hair growth, strengthen it, reduce the occurrence of dandruff.

Culinary: Use as spice for culinary products, sauces, salads.